Câu hỏi số 1:

Anh (chị) hãy phân tích những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám (1945).

Câu hỏi: 50892

Câu hỏi số 2:

Nêu tóm tắt diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.

Câu hỏi: 50977

Câu hỏi số 3:

Giải thích vì sao nói rằng: Ngay sau khi thành lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"

Câu hỏi: 51014

Câu hỏi số 4:

Tóm tắt sự ra đời của các quốc gia độc lập ở Đông Nam Á trong năm 1945.

Câu hỏi: 51023