Câu hỏi số 1:

Anh (chị) hãy kể tên ba tác phẩm của Lỗ Tấn và nêu hoàn cảnh ra đời của truyện ngắn “Thuốc” (Lỗ Tấn).

Câu hỏi số 2:

Đồng chí Lê Duẩn có nói: “Cái gốc của đạo đức, của luân lí là lòng nhân ái”. Anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày cách hiểu của mình về câu nói trên.

Câu hỏi số 3:

Anh (chị) hãy phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” (Nguyễn Minh Châu).