Câu hỏi số 1:

Tại sao nói giai đoạn Tân kiến tạo là giai đoạn tiếp tục hoàn thiện các điều kiện tự nhiên làm cho đất nước ta có diện mạo và đặc điểm tự nhiên như hiện nay ? 

Câu hỏi: 48952

Câu hỏi số 2:

Nêu tóm tắt đặc điểm đô thị hoá ở nước ta

Câu hỏi: 48953

Dựa vào bảng số liệu sau đây :

Giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 1990 – 2008

(Đơn vị : tỷ đồng)

 

Dựa vào Atlat Việt Nam và kiến thức đã học, hãy :

Câu hỏi số 3:

Trình bày các tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn của nước ta.

Câu hỏi: 48964

Câu hỏi số 4:

Phân tích khả năng và thực trạng sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu hỏi: 48966