Câu hỏi số 1:

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy cho biết : Những vùng nào của nước ta thường hay xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán? Ta cần làm gì để giảm nhẹ các loại thiên tai này.

Câu hỏi: 48907

Cho bảng số liệu sau:           DÂN SỐ VÀ TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1970 – 2010

Cho bảng số liệu sau: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN THEO GIÁ THỰC TẾ VÀ SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1996 – 2010

Câu hỏi số 2:

Phân tích các thế mạnh để phát triển ngành khai thác, chế biến lâm sản và thủy điện ở Tây Nguyên. Giải thích vì sao việc trồng cây công nghiệp dài ngày ở Tây nguyên có ý nghĩa to lớn không những về mặt kinh tế và cả về mặt môi trường.

Câu hỏi: 48923

Câu hỏi số 3:

Tài nguyên đất của Đồng bằng sông Cửu Long có những thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển nông nghiệp?

Câu hỏi: 48930

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

Câu hỏi số 4:

Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn về xã hội và an ninh quốc phòng của nước ta hiện tại cũng như trong tương lai?

Câu hỏi: 48944

Câu hỏi số 5:

Trình bày hiện trạng phát triển du lịch biển nước ta.

Câu hỏi: 48945