Câu hỏi số 1:

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Phép lai nào sau đây cho F1 có tỉ lệ kiểu hình là 3 quả đỏ : 1 quả vàng?

Câu hỏi số 2:

Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó cần tạo ra các cá thể  

Câu hỏi số 3:

Quan hệ chặt chẽ giữa hai cây hay nhiều loài mà tất cả các loài tham gia đều có lợi là mối quan hệ

Câu hỏi số 4:

Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở quá trình tự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực?

Câu hỏi số 5:

Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, phân li độc lập và trội hoàn toàn thì phép lai giữa cơ thể mang kiểu gen AaBb với cơ thể mang kiểu gen aaBb sẽ cho ra F1 có số loại kiểu gen và kiểu hình là  

Câu hỏi số 6:

Các động vật có các cơ quan tương đồng với nhau có thể là

Câu hỏi số 7:

Khi gặp điều kiện thuận lợi, một loài tảo phát triển mạnh gây ra hiện tượng “nước nở hoa” là một ví dụ về:

Câu hỏi số 8:

Đậu Hà lan bình thường có bộ NST lưỡng bội 2n = 14. Nghiên cứu tế bào học người ta phát hiện một số tế bào có 13 NST. Các tế bào này đã bị đột biến thể  

Câu hỏi số 9:

Một quần thể giao phối có tỉ lệ các kiểu gen là 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa. Tần số tương đối của alen A và alen a lần lượt là:

Câu hỏi số 10:

 Cơ chế gây đột biến gen của 5 – Brôm Uraxin (5BU) là

Câu hỏi số 11:

Trong các khái niệm về gen sau đây, khái niệm nào là đúng nhất?

Câu hỏi số 12:

Để xác định một tính trạng nào đó do gen trong nhân hay gen trong tế bào chất quy định, người ta sử dụng phương pháp

Câu hỏi số 13:

Trong kỹ thuật chuyển một gen từ người vào plasmit của vi khuẩn, cả gen nguồn và plasmit đều phải

Câu hỏi số 14:

Khi quần tụ các cá thể cùng loài quá mức độ cực thuận sẽ gây ra sự cạnh tranh. Kết quả là một số cá thể phải tách rời khỏi nhóm hoặc bầy đàn. Hiện tượng này gọi là

Câu hỏi số 15:

Một đoạn phân tử AND có số vòng xoắn là 120. Số nuclêôtit trên đoạn AND đó là

Câu hỏi số 16:

Các gen không alen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng thì di truyền theo định luật nào sau đây?

Câu hỏi số 17:

Ở người và thú, yếu tố nào quy định giới tính đực?

Câu hỏi số 18:

Cơ chế tiến hóa theo thuyết tiến hóa của Kimura là

Câu hỏi số 19:

Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn gồm

 

Câu hỏi số 20:

Ở đậu Hà lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh. Gen B quy định vỏ trơn, b quy định vỏ nhăn. Lai cây đậu có kiểu hình vàng-trơn với cây đậu có kiểu hình xanh-nhăn, được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1. Kiểu gen của cây đậu mang tính trạng trội là

Câu hỏi số 21:

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính

Câu hỏi số 22:

Tác dụng của cônsixin trong việc gây đột biến là

Câu hỏi số 23:

Cho đến nay, các bằng chứng hóa thạch thu được cho thấy các nhóm linh trưởng phát triển ở đại

Câu hỏi số 24:

Lai phân tích ruồi cái thân xám, cánh dài (A-B-) với ruồi đực thân đen, cánh cụt được thế hệ lai gồm 188 xám - cụt, 187 đen – dài, 62 xám – dài, 63 đen – cụt. Kiểu gen của P sẽ là

Câu hỏi số 25:

Quá trình phát sinh đột biến gen xảy ra theo trình tự nào sau đây?

Câu hỏi số 26:

Cơ chế tiến hóa theo Lamác là

Câu hỏi số 27:

Trong môt phép lai giữa hai cây ngô cùng có kiểu hình thân cao, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình là 35 cao : 1 thấp. Giả sử quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường, kiểu gen của P trong phép lai đó có thể là:

Câu hỏi số 28:

Thuật ngữ mô tả sự biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể được gọi là

Câu hỏi số 29:

Nguyên nhân chủ yếu gây ra  sự cạnh tranh giữa các loài là do chúng

Câu hỏi số 30:

Điểm nào sau đây đánh dấu sự ra đời của một loài mới?

Câu hỏi số 31:

Diễn thế nguyên sinh

Câu hỏi số 32:

Hai sinh vật nào đó được coi là thành viên của hai loài khác nhau nếu chúng

Câu hỏi số 33:

Giới hạn chịu nhiệt của cá rô phi ở Việt Nam là từ 50C đến 420C, cho biết sự sinh trưởng và phát triển của cá rô phi thuận lợi nhất ở nhiệt độ nào?

Câu hỏi số 34:

Quy ước một số gen ở người như sau:

N: mắt đen; n: mắt nâu

Nhóm máu A do kiểu gen IAIA hoặc IAI0 quy định

Nhóm máu B do kiểu gen IBIB hoặc IBI0 quy định

Nhóm máu AB do kiểu gen IAIB quy định

Nhóm máu O do kiểu gen I0I0 quy định

Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nói trên nằm trên các cặp NST thường tương đồng khác nhau.

Bố mắt nâu, nhóm máu B; mẹ mắt đen, nhóm máu A sinh được con mắt nâu, nhóm máu O. Kiểu gen có thể có của bố và mẹ là

Câu hỏi số 35:

Trong quá trình phân bào, một đoạn NST bị đứt ra rồi nối xen vào NST tương đồng thì sẽ làm xuất hiện loại đột biến

Câu hỏi: 14611

Câu hỏi số 36:

Trong một chuỗi thức ăn, sinh vật có sinh khối trung bình lớn nhất là

Câu hỏi số 37:

Sự trao đổi vật chất của quần xã sinh vật với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo nên

Câu hỏi số 38:

 

Đột biến số lượng NST có thể xảy ra ở