Câu hỏi số 1:

Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành

Câu hỏi số 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tần số hoán vị gen?

Câu hỏi số 3:

Xu hướng thể dị hợp ngày càng giảm, thể đồng hợp ngày càng tăng được thấy ở

Câu hỏi số 4:

Trong tự nhiên, khi kích thước của quần thể giảm dưới mức tối thiểu thì

Câu hỏi số 5:

Trong cơ chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin ở vi khuẩn E. Coli, chất cảm ứng có vai trò

Câu hỏi số 6:

Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, phân li độc lập và trội hoàn toàn thì phép lai giữa cơ thể mang kiểu gen AABbdd với cơ thể mang kiểu gen aaBbDD sẽ cho ra F1 có số loại kiểu gen và kiểu hình là

Câu hỏi số 7:

Cấu trúc di truyền của một quần thể là: Po: 0,34AA : 0,52Aa : 0,14aa = 1. Tần số tương đối của 2 alen A và a ở thế hệ F2

Câu hỏi số 8:

Nhận định: “mọi biến đổi thu được trong đời cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động đều được di truyền cho đời sau” xuất hiện trong thuyết tiến hóa nào dưới đây?

Câu hỏi số 9:

Hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập có đặc điểm chung là

Câu hỏi số 10:

Trong các dấu hiệu đặc trung của quần thể, dấu hiệu nào là quan trọng nhất?

Câu hỏi số 11:

Để xác định được cơ thể mang kiểu hình trội là đồng hợp hay dị hợp, người ta sử dụng phương pháp

Câu hỏi số 12:

Trong một số trường hợp, lúc đầu người ta xếp 2 nhóm sinh vật là 2 loài khác nhau, nhưng  sau khi nghiên cứu kỹ hơn, người ta lại thấy chúng chỉ là các nòi – dưới loài. Tại sao có thể kết luận chúng vẫn là một loài?

Câu hỏi số 13:

Trong quá trình phân bào, một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt ra, quay ngược 180o rồi gắn trở lại NST ở vị trí cũ, thì sẽ làm xuất hiện loại đột biến

Câu hỏi số 14:

Lai thứ bí thuần chủng quả dẹt với quả dài, F1 thu được 100% quả dẹt, F2 phân li theo tỉ lệ  9 dẹt : 6 tròn : 1 dài. Tính trạng hình dạng quả bí nói trên đã di truyền theo quy luật nào?

Câu hỏi số 15:

Kì giữa của quá trình nguyên phân và kì giữa II của quá trình giảm phân có điểm giống nhau là

Câu hỏi số 16:

Ở người, Xa quy định máu khó đông,  XA quy định máu đông bình thường. Trong 1 gia đình có mẹ bình thường nhưng cả bố và con trai  đều bị bệnh máu khó đông. Nhận định nào sau đây là đúng?

Câu hỏi số 17:

Quần thể nào sau đâu ở trạng thái cân bằng di truyền

Câu hỏi số 18:

 Tại sao nói mã di truyền mang tính thoái hóa?

Câu hỏi số 19:

Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen là: 1/4AA : 1/2Aa : 1/4aa. Thành phần kiểu gen của quần thể đó sau 3 thế hệ giao phối tự do sẽ là

Câu hỏi số 20:

Khi nghiên cứu NST của ngô, người ta thấy trật tự phân bố gen trên NST số 3 của 2 dòng ngô thu được ở hai nơi khác nhau như sau:

Dòng 1: A B C D E F G H I K

Dòng 2: A B C G H I K D E F

Dạng đột biến làm phát sinh dòng đó là

Câu hỏi số 21:

Trong tháp sinh khối, càng xa sinh vật sản xuất thì

Câu hỏi số 22:

Giao phối cận huyết hoặc tự thụ phấn lặp lại qua nhiều thế hệ sẽ dẫn tới hiện tượng thoái hóa giống do

Câu hỏi số 23:

Đặc điểm nào sau đây không phải là của vectơ plasmit?

Câu hỏi số 24:

Theo thuyết tiến hóa tổng hợp, đơn vị tiến hóa cơ sở là 

Câu hỏi: 14773

Câu hỏi số 25:

Cấu trúc của ADN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân chuẩn có nhiều điển sai khác nhau. Một trong những sai khác đó là:

Câu hỏi số 26:

Các cơ quan thoái hóa là

Câu hỏi số 27:

Trong một phép lai giữa hai cây ngô cùng có kiểu hình thân cao, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình là 11 cao : 1 thấp. Giả sử quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường, kiểu gen của P trong phép lai đó có thể là

Câu hỏi số 28:

Những nhân tố nào sau đây có thể làm thay đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể?

1. Đột biến.                                                 2. Giao phối.

3. Chọn lọc tự nhiên.                                      4. Cơ chế cách li.

Phương án đúng là:

Câu hỏi số 29:

Biến động di truyền có tác động mạnh nhất khi

Câu hỏi số 30:

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả màu đỏ, dạng quả bầu dục và quả vàng, dạng quả tròn với nhau được F_{1} đều cho cà chua quả đỏ, tròn. Cho  F_{1} lai phân tích thu được 101 cây quả đỏ, tròn; 99 cây quả đỏ, bầu dục; 98 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục. Kiểu gen của P phải là

Câu hỏi số 31:

Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa là phương thức thường thấy ở

Câu hỏi số 32:

Vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều. Đây là dạng biến động số lượng cá thể

Câu hỏi số 33:

Một gen có chiều dài 5100A^{o} và có số nuclêôtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêôtit của cả gen. Số liên kết hiđrô của gen đó là

Câu hỏi số 34:

Các nhân tố sinh thái được chia  thành những nhóm nào sau đây?

Câu hỏi số 35:

Chọn câu sai trong những câu sau:

Câu hỏi số 36:

Trong các ví dụ sau đây, ví dụ nào minh họa cho mối quan hệ đối địch giữa các sinh vật khác loài là:

 

Câu hỏi: 14886

Câu hỏi số 37:

Ở người, hội chứng Tơcnơ là dạng đột biến

Câu hỏi số 38:

Hiện nay, diễn thế sinh thái diễn ra chủ yếu theo kiểu

Câu hỏi số 39:

Cừu Đôly được tạo ra nhờ phương pháp