Câu 1: Trong phòng thí nghiệm ta thường điều chế khí CO2 từ CaCO3 và dung dịch HCl (dùng bình kíp), do đó khí CO2 thu được còn bị lẫn một ít khí hidro clorua và hơi nước. Hãy trình bày phương pháp hóa học để thu được khí CO2 tinh khiết. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra

A. Cho hỗn hợp qua dung dịch NaHCO3

B. Cho hỗn hợp qua H2SO4 đặc

C. Cho hỗn hợp qua P2O5

D. Cho hỗn hợp qua dung dịch NaHCO3 dư tiếp tục cho hỗn hợp còn lại qua bình đựng H2SO4 đặc hoặc P2O5

Câu hỏi : 20870

Câu 2: Bằng phương pháp nào có thể phân biệt được 3 chất bột: BaCO3, MgCO3, Na2CO3? Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra

A. Cho 3 chất bột vào nước rồi cho qua dung dịch H2SO4 loãng

B. Cho 3 chất bột vào dung dịch H2SO4 đặc

C. Cho 3 chất bột vào nước

D. Cho 3 chất bột vào dung dịch HCl

Câu hỏi : 20874

Câu 3: Polime X chứa 38,4% cacbon; 56,8% clo và còn lại là hydro về khối lượng. Xác định công thức phân tử, viết các thức cấu tạo của X và gọi tên, cho biết trong thực tế X dùng để làm gì?

A. CTPT: (C2H3Cl)n; CTCT: (- CH2 – CHCl -)n

B. CTPT: (C3H4Cl)n; CTCT: (- CH2 – CH – CHCl -)n

C. CTPT: (C4H5Cl)n; CTCT: (- CH2 – CH – CH– CHCl -)n

D. CTPT: (C5H6Cl)n; CTCT: (- CH2 – CH – CH – CH – CHCl -)n

Câu hỏi : 20875

Câu 4: Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác. Qua bao nhiêu phản ứng để điều chế Poli (vinylclorua)? Viết các phương trình phản ứng hóa học đó (ghi rõ điều kiện)

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu hỏi : 20876

Câu 5: Hòa tan 7 gam một kim loại R trong 200 gam dung dịch HCl vừa đủ, thu được 206,75 gam dung dịch A. Xác định kim loại R

A. Fe

B. Cu

C. Al

D. Zn

Câu hỏi : 21267

Câu 6: Một hỗn hợp X gồm 2 hydrocacbon mạch hở CxH2x và CyH2y. Biết 9,1 gam X làm mất màu vừa hết 40 gam brom trong dung dịch . Xác định công thức phân tử của 2 hydrocacbon đó. Biết trong X thành phần thể tích của chất có phân tử khối nhỏ hơn nằm trong khoảng từ 65% đến 75%

A. C2H2 và C2H4

B. C2H4 và C3H6

C. C3H6 và C4H8

D. C2H4 và C4H8

Câu hỏi : 21271

Câu 7: Hòa tan hết hỗn hợp X gồm oxit của một kim loại có hóa trị II và muối cacbonat của kim loại đó bằng H2SO4 loãng vừa đủ, sau phản ứng thu được sản phẩm gồm khí Y và dung dịch Z. Biết khối lượng khí Y bằng 44% khối lượng của X. Đem cô cạn dung dịch Z thu được một lượng muối khan bằng 168% khối lượng của X. Hỏi kim loại hóa trị II nói trên là kim loại gì? Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp X.

A. Mg; 84% MgO, 16% MgCO3

B. Mg; 16% MgO, 84% MgCO3

C. ­Ca; 20% CaO, 80% CaCO3

D. Ca; 80% Ca, 20% CaCO3

Câu hỏi : 21277

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hợp chất hữu cơ A cần 6,72 lít oxi (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm tạo thành  (chỉ gồm CO2, H2O) vào một lượng nước vôi trong, sau khi kết thúc phản ứng thu được 10 gam kết tủa và 200ml dung dịch muối có nồng độ 0,5M; khối lượng dung dịch muối này nặng hơn khối lượng nước vôi đem dùng là 8,6 gam. Hãy xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A

A. C4H8O4

B. C4H8O2

C. C2H4O2

D. C3H6O2

Câu hỏi : 21282