Câu hỏi số 1:

Một khoáng chất có chứa 20,93% nhôm; 21,7% silic và còn lại là oxi và hidro (về khối lượng). Hãy xác định công thức của khoáng chất này.

Câu hỏi: 21290

Câu hỏi số 2:

Hòa tan 3,38 gam oleum X vào lượng nước dư ta được dung dịch A. Để trung hòa 1/20 lượng dung dịch A cần dùng 40 ml dung dịch NaOH 0,1M. Tìm công thức của oleum

Câu hỏi: 21310

Câu hỏi số 3:

Chỉ được dùng thêm 1 thuốc thử và các ống nghiệm, hãy trình bày phương pháp hóa học nhận ra các dung dịch bị mất nhãn NaHSO4, Na2CO3, NaCl, BaCl2, Na2S

Câu hỏi: 21317

Hỗn hợp 2 kim loại kiềm tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ rồi cô cạn thì nhận được m1 gam muối khan. Cùng lượng hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch H2SO4 vừa đủ rồi cô cạn dung dịch thì nhận được m2 gam muối khan.

Câu hỏi số 4:

a) Thiết lập biểu thức tính tổng số mol 2 kim loại kiềm theo m1 Nếu: m2 = 1,1807m1 thì 2 kim loại kiềm kế tiếp nhau là nguyên tố nào?

Câu hỏi: 21321

Câu hỏi số 5:

Với: m1 + m2 = 90,5. Tính khối lượng hỗn hợp đầu và lượng kết tủa tạo ra từ (m1+m2) gam muối tác dụng với dung dịch BaCl2

Câu hỏi: 21322

Câu hỏi số 6:

Đốt cháy hoàn toàn a gam rượu CnH2n+1OH bằng CuO, thu được 13,2 gam CO2, 7,2 gam H2O và b gam Cu. TÍnh các giá trị a, b và tìm công thức phân tử của rượu.

Câu hỏi: 21349