Câu hỏi số 1:

Cho hỗn hợp gồm có ba chất rắn: Al2O3, SiO2 và Fe2O3 vào dung dịch chứa một chất tan A thì thu được một chất rắn B duy nhất. Hãy cho biết A, B có thể là những chất gì? Cho thí dụ và viết các phương trình phản ứng minh họa

Câu hỏi: 21608

Cho một hỗn hợp P gồm có hai este được tạo bởi 2 axit với cùng một rượu, trong phân tử mỗi chất có chứa hai nguyên tử oxi. Cho 2,08 gam hỗn hợp P tác dụng vừa hết với 50ml dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được 2,23 gam hỗn hợp muối khan

Câu hỏi số 2:

a. Xác định công thức của rượu và nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng

Câu hỏi: 25577

Câu hỏi số 3:

b. Giả sử số mol của muối hơn kém nhau 2 lần, xác định công thức cấu tạo của các este

Câu hỏi: 25578

Hai hợp chất hữu cơ X và Y (đều mạch thẳng, chứa cacbon, hidro, oxi). Một lít hơi của chất Y nặng gấp 2 lần một lít hơi của chất X và gấp 4,138 lần một lít không khí. Khi đốt cháy hoàn toàn chất Y tạo ra thể tích khí CO2 bằng thể tích của hơi nước và bằng thể tích oxi đã dùng để đốt cháy. Cho biết thể tích các khí và hơi đều đo ở cùng một điều kiện

Câu hỏi số 4:

Lập công thức phân tử của các chất có thể là X, Y. Viết công thức cấu tạo tất cả các chất có cùng công thức phân tử tìm được của X

Câu hỏi: 25580

Câu hỏi số 5:

Hòa tan 7,2 gam hỗn hợp M gồm X, Y vào dung môi trơ (là dung môi không tham gia phản ứng), được dung dịch Z. Chia Z thành hai phần bằng nhau - Phần 1 tác dụng hết với lượng dư NaHCO3 thu được 1,12 lít CO2 (đktc) và thấy rằng số mol CO2 bằng tổng số mol của X và Y - Phần 2 tác dụng hết với Na tạo ra 784ml khí H2 (đktc). Xác định % khối lượng mỗi chất trong M và viết công thức cấu tạo của X và Y

Câu hỏi: 25581