Câu hỏi số 1:

Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết khác, qua bao nhiêu phản ứng để điều chế: etyl axetat, đibrometan. Hãy viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra

Câu hỏi: 25583

Câu hỏi số 2:

Đốt cháy 2,7 gam hợp chất A chứa C, H, O cần dùng hết 3,696 lít oxi (đktc) thu được CO2 và hơi nước theo tỷ lệ V_{CO_{2}}V_{H_{2}O} = 5 : 4. Tìm công thức phân tử của A. Biết tỷ khối hơi A so với N2 là 3,215

Câu hỏi: 25584

Câu hỏi số 3:

Có 2 dung dịch H2SO4 và NaOH. Biết rằng 20ml dung dịch H2SO4 tác dụng vừa đủ với 60ml dung dịch NaOH. Mặt khác cho 20ml dung dịch H2SO4 trên tác dụng với 5,91 gam BaCO3, để trung hòa lượng H2SO4 dư sau phản ứng ta cần 10ml dung dịch NaOH nói trên. Tính nồng độ mol/l của hai dung dịch đó.

Câu hỏi: 25586

Câu hỏi số 4:

Hòa tan một muối cacbonat kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9,8% ta thu được dung dịch muối có C% = 14,18%. Xác định công thức muối cacbonat đó

Câu hỏi: 25588