Câu hỏi số 1:

Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất hãy phân biệt các chất bột có màu tương tự nhau, chứa trong các lọ mất nhãn sau: CuO, Fe3O4, Ag2O, MnO2, (Fe + FeO). Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra

Câu hỏi: 20747

Câu hỏi số 2:

Cho hỗn hợp chất rắn gồm FeS2, CuS, Na2O. Chỉ được dùng thêm nước và các điều kiện cần thiết (nhiệt độ, xúc tác, …). Qua bao nhiêu bước để điều chế FeSO4, Cu(OH)2? Trình bày phương pháp và viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra để điều chế FeSO4, Cu(OH)2

Câu hỏi: 20748

Câu hỏi số 3:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Tìm các chất hữu cơ ứng với các chữ cái A, B, C, … Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra, ghi rõ các điều kiện. Biết A là một loại gluxit, khi đốt cháy hoàn toàn thu được khối lượng H2O và CO2 theo tỷ lệ 33 : 88 và C, D, E là các hợp chất có cùng số nguyên tử cacbon

Câu hỏi: 20751

Câu hỏi số 4:

Cho một lượng kim loại M phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4, sau phản ứng khối lượng chất rắn thu được gấp 3,555 lần khối lượng M đem dùng. Mặt khác, nếu dùng 0,02 mol kim loại M tác dụng H2SO4 loãng lấy dư thì thu được 0,672 lít khí (đktc). Xác định kim loại M

Câu hỏi: 20756

Câu hỏi số 5:

Khi thực hiện phản ứng chuyển hóa metan thành axetilen (ở 1500oC và điều kiện thích hợp) thu được hỗn hợp khí X gồm metan, axetilen, và hidro. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được 26,4 gam CO2. Tính khối lượng hỗn hợp X đã đem đốt

Câu hỏi: 20759

Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp khí Y gồm C3H8 và hydrocacbon A mạch hở (có chứa liên kết kém bền) thu được 22 gam CO2 và 10,8 gam H2O

Câu hỏi số 6:

Tính thể tích không khí cần dùng đủ để đốt cháy hết hỗn hợp Y (Biết các khí đều đo ở đktc và trong không khí oxi chiếm 20% thể tích)

Câu hỏi: 20762

Câu hỏi số 7:

Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo A

Câu hỏi: 20763

Câu hỏi số 8:

Hòa tan hoàn toàn 24,625 gam hỗn hợp muối gồm KCl, MgCl2 và NaCl vào nước, rồi thêm vào đó 300ml dung dịch AgNO3 1,5M. Sau phản ứng thu được dung dịch A và kết tủa B. Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch A, khi phản ứng kết thúc lọc tách riêng chất rắn C và dung dịch D. Cho toàn bộ chất rắn C vào dung dịch HCl loãng dư, sau phản ứng thấy khối lượng của chất rắn C giảm đi 1,92 gam. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch D, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được 4 gam chất rắn E. Tính phần trăm khối lượng các muối có trong hỗn hợp ban đầu.

Câu hỏi: 20772