Một cục đá có khối lượng 200g ở nhiệt độ -100C :

Câu hỏi số 1:

Để cục nước đá chuyển hoàn toàn sang thể hơi ở 1000C thì cần một nhiệt lượng là bao nhiêu kJ? Cho nhiệt dung riêng của nước và nước đá là C1 = 4200J/kg.K; C2 = 1800J/kg.K. Nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 3,4.105 J/kg; nhiệt hóa hơi của nước là L = 2,3.106 j/kg.(Bỏ qua sự mất nhiệt với môi trường ngoài).

Câu hỏi: 19644

Câu hỏi số 2:

Nếu bỏ cục nước đá trên vào ca nhôm đựng nước ở 200C thì khi có cân bằng nhiệt, người ta thấy có 50g nước đá còn sót lại chưa tan hết. Tính khối lượng nước đựng trong ca nhôm lúc đầu hết ca nhôm có khối lượng 100g và nhiệt dung riêng của nhôm là C3 = 880 J/kg.K. (Bỏ qua sự mất nhiệt với môi trường ngoài).

Câu hỏi: 19645

Một khối gỗ hình chữ nhật có diện tích đáy là S = 150cm3 cao h = 30cm, khối gỗ được thả nối trong hồ nước sâu H = 0,8m sao cho khối gỗ thẳng đứng. Biết trọng lượng riêng của gỗ bằng 2/3 trọng lượng riêng của nước và d_{H_{2}O}=10000N/m^{3}. Bỏ qua sự thay đổi mực nước của hồ, hãy :

Câu hỏi số 3:

Tính chiều cao phần chìm trong nước của khối gỗ.

Câu hỏi: 19651

Câu hỏi số 4:

Tính công của lực để nhấc khối gỗ ra khỏi nước theo phương thẳng đứng.

Câu hỏi: 19652

Câu hỏi số 5:

Tính công của lực để nhấn chìm khối gỗ đến đáy hồ theo phương thẳng đứng.

Câu hỏi: 19653

Cho 3 điện trở có giá trị như nhau bằng R0, được mắc với nhau theo những cách khác nhau và lần lượt nối vào một nguồn điện không đổi xác định luôn mắc nối tiếp với một điện trở r. Khi 3 điện trở trên mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mỗi điện trở bằng 0,2A, khi 3 điện trở trên mắc  song song thì cường độ dòng điện qua mỗi điện trở cũng bằng 0,2A.

Câu hỏi số 6:

Xác định cường độ dòng điện qua mỗi điện trở R0trong những trường hợp còn lại. Trong các cách mắc trên, cách mắc nào tiêu thụ điện năng ít nhất? Nhiều nhất? (HS tự giải)

Câu hỏi: 19661

Câu hỏi số 7:

Cần ít nhất bao nhiêu điện trở R0 và mắc chúng như thế nào vào nguồn điện không đổi có điện trở r nói trên để cường độ dòng điện qua mỗi điện trở R0 đều bằng 0,1A?

Câu hỏi: 19662

Một chùm sáng song song với trục chính tới thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Phía sau thấu kính người ta đặt một gương phẳng tại I và vuông góc với trục chính của TK, gương quay mặt phản xạ về phía TK và cách TK một khoảng 15cm. Trong khoảng giữa TK và gương người ta quan sát được một điểm rất sáng:

Câu hỏi số 8:

Giải thích và vẽ đường truyền của các tia sáng (không vẽ tia sáng phản xạ qua thấu kính)  (Hsinh tự giải). Tính khoảng cách từ điểm sáng tới TK.

Câu hỏi: 19664

Câu hỏi số 9:

Cố định Tk và quay gương quanh điểm I đến vị trí mặt phản xạ hợp với trục chính một góc 450. Vẽ đường truyền của các tia sáng (HS tự giải) và xác định vị trí của điểm sáng quan sát được lúc này.

Câu hỏi: 19665