Cho mạch điện như hình vẽ dưới đây, hiệu điện thế ở hai đầu mạch điện không đổi UMN = 7V; các điện trở R1 = 3Ω và R2 = 6Ω. AB là một dây dẫn điện có chiều dài 1,5 m tiết diện không đổi S = 0,1mm2, điện trở suất ρ = 4.10-7Ωm; điện trở của ampe kế A và các dây nối không đáng kể :

Câu hỏi số 1:

Tính điện trở của dây dẫn AB.

Câu hỏi: 20608

Câu hỏi số 2:

Dịch chuyển con chạy c sao cho AC=\frac{1}{2}BC   . Tính cường độ dòng điện qua ampe kế.

Câu hỏi: 20609

Câu hỏi số 3:

Xác định vị trí con chạy C để I_{a}=\frac{1}{3}A

Câu hỏi: 20610

Câu hỏi số 4:

Một vật sáng AB đặt cách màn chắn một khoảng L = 90cm. Trong khoảng giữa vật sáng và màn chắn đặt một thấu kính hội tụ có tiêu cự f sao cho trục chính của thấu kính vuông góc với vật AB và màn. Khoảng cách giữa hai vị trí đặt thấu kính để cho ảnh rõ nét trên màn chắn là l = 30cm. Tính tiêu cự của thấu kính hội tụ.

Câu hỏi: 20621

Một bình thông nhau có ba nhánh đựng nước; người ta đổ vào nhánh (1) cột thủy ngân có độ cao h (có tấm màng rất mỏng ngăn không cho TN chìm vào nước) và đổ vào nhánh (2) cột dầu có độ cao bằng 2,5h.

Câu hỏi số 5:

Mực chất lỏng trong nhánh nào cao nhất? Thấp nhất? Giải thích?

Câu hỏi: 20623

Câu hỏi số 6:

Tính độ chênh lệch (tính từ mặt thoáng) của mực chất lỏng ở mỗi nhánh theo h.

Câu hỏi: 20624

Câu hỏi số 7:

Cho dHg = 136000 N/m2d_{H_{2}O}= 10000 N/m^{2}  ,ddầu = 8000 N/m2 và h = 8cm. Hãy tính độ chênh lệch mực nước ở nhánh (2) và nhánh (3).

Câu hỏi: 20625

Câu hỏi số 8:

Sự biến thiên nhiệt độ của khối nước đá đựng trong một ca nhôm được cho ở đồ thị dưới đây (có hình vẽ). Tính khối lượng nước đá và khối lượng ca nhôm. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là C1 = 4200 J/kg.K; của nhôm là C2 = 880 J/kg.K và nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 3,4.105 J/kg.

Câu hỏi: 20633