Cho biểu thức:

A = \left ( \frac{3}{\sqrt{b}-1}+\frac{\sqrt{b}-3}{b-1} \right ):\left ( \frac{b+2}{b+\sqrt{b}-2}-\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}+2} \right )

Câu hỏi số 1:

Rút gọn A

Câu hỏi: 16795

Câu hỏi số 2:

Tìm b để A = \frac{5}{2}

Câu hỏi: 16796

Cho hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x + ay = 3a\\ ax - y = a^{2}-2 \end{matrix}\right.

Câu hỏi số 3:

Giải hệ phương trình với a = 2

Câu hỏi: 16801

Câu hỏi số 4:

Tìm a để hệ phương trình có một nghiệm số duy nhất thỏa mãn:  x2  - 12x – 14y < 0 

Câu hỏi: 16802

Cho phương trình: 

ax2 – 2(2a – 1) x+ 3a – 2 = 0 (1)

Câu hỏi số 5:

Giải phương trình với a = -2

Câu hỏi: 16885

Câu hỏi số 6:

Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi a

Câu hỏi: 16886

Câu hỏi số 7:

Tìm a để phương trình có 2 nghiệm nguyên

Câu hỏi: 16887

Câu hỏi số 8:

Cho Parabol  (P): ax2(a ≠ 0) và đường thẳng d: y=2x - a. Tìm điểm a để d tiếp xúc với (P). Tìm tọa độ tiếp điểm.

Câu hỏi: 16912

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính MN. Từ một điểm A trên tiếp tuyến Mx của nửa đường tròn (O), vẽ tiếp tuyến thứ hai AE ( E là tiếp điểm). Nối A với N cắt nủa đưởng tròn (O) ở B.

Câu hỏi số 9:

Chứng minh rằng: AM2 = AN.AB

Câu hỏi: 16925

Câu hỏi số 10:

AO cắt ME tại C. Chứng minh tứ giác ABCM nội tiếp.

Câu hỏi: 16926

Câu hỏi số 11:

Kẻ EI vuông góc MN, cắt AN tại D. Tính CD biết ME = 8cm; MN=10cm

Câu hỏi: 16927