Cho biểu thức A = ( \frac{x^{2}}{x^{3}-4x} - \frac{6}{3x-6} + \frac{1}{x+2}) : ( x - 2 + \frac{10-x^{2}}{x+2})

Câu hỏi số 1:

Rút gọn biểu thức A

Câu hỏi: 16955

Câu hỏi số 2:

Tính giá trị biểu thức của A với x = \frac{1}{2}

Câu hỏi: 16956

Cho phương trình x2 – 2(m – 1)x – (m + 1) = 0

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình với m = 2.

Câu hỏi: 16976

Câu hỏi số 4:

Chứng minh rằng với mọi m phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2.

Câu hỏi: 16977

Câu hỏi số 5:

Tìm m để |x1 – x2| có giá trị nhỏ nhất

Câu hỏi: 16978

Cho hệ phương trình \left\{\begin{matrix}x+y=1\\mx+y=2m\end{matrix}\right.

Câu hỏi số 6:

Giải hệ phương trình với m = 2.

Câu hỏi: 16981

Câu hỏi số 7:

Xác định m để hệ có một nghiệm? Vô nghiệm? Vô số nghiệm?

Câu hỏi: 16982

Cho tam giác cân ABC (AB = AC), với \hat{A}= 450, nội tiếp trong đường tròn tâm O. Đường tròn đường kính BC cắt AB ở E, cắt AC ở F. 

Câu hỏi số 8:

Chứng minh rằng: O thuộc đường tròn đường kính BC.

Câu hỏi: 16984

Câu hỏi số 9:

Chứng minh ∆AEC, ∆AFB là các tam giác vuông cân.

Câu hỏi: 16985

Câu hỏi số 10:

Chứng minh tứ giác EOFB là hình thang cân. Suy ra EF = BC.

Câu hỏi: 16986

Câu hỏi số 11:

Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình √x + √y = \sqrt{1998}.

Câu hỏi: 16989