Xét biểu thức P = (\frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+\sqrt{x}-1-x} - \frac{1}{\sqrt{x}-1}): (1 + \frac{\sqrt{x}}{x+1}).

Câu hỏi số 1:

Rút gọn P.

Câu hỏi: 17016

Câu hỏi số 2:

Tìm x để P < 0.

Câu hỏi: 17017

Cho hệ phương trình \left\{\begin{matrix}(a-1)x-2y=1\\3x+ay=1\end{matrix}\right.

Câu hỏi số 3:

Giải hệ khi a = √3 + 1.

Câu hỏi: 17050

Câu hỏi số 4:

Chứng minh rằng với mọi a hệ có nghiệm duy nhất.

Câu hỏi: 17051

Câu hỏi số 5:

Tìm a để x – y đạt giá trị lớn nhất.

Câu hỏi: 17052

Câu hỏi số 6:

Cho a, b là hai nghiệm của phương trình : x2 – x – 1. Lập phương trình bậc hai có hai nghiệm là : - 3a - √5 – 3b và 7 – ab.

Câu hỏi: 17053

Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB , kẻ tiếp tuyến Ax và lấy điểm P (AP > R).Từ P kẻ tia PM tiếp xúc với (O) tại M.

Câu hỏi số 7:

Tứ giác OBMP là hình gì? Tại sao?

Câu hỏi: 17055

Câu hỏi số 8:

Cho AP = R√3. Chứng minh rằng ∆PAM có trực tâm H nằm trên (O; R).

Câu hỏi: 17056

Câu hỏi số 9:

Chứng minh rằng : Khi P di động trên tia Ax (AP > R) thì trực tâm H của ∆PAM chạy trên cung cố định.

Câu hỏi: 17057

Câu hỏi số 10:

Giải phương trình: \sqrt{x-94}\sqrt{96-x} = x2 – 190x + 9027.

Câu hỏi: 17058