Câu hỏi số 1:

Lập hệ phương trình bậc hai có hai nghiệm 2 + √3 và 2 - √3.

Câu hỏi: 17512

Câu hỏi số 2:

Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix}x+2y=5\\3x-y=8\end{matrix}\right.

Câu hỏi: 17513

Cho parabol (P): y = - \frac{1}{4}x2 và đường thẳng d : y = mx – 2m – 1.

Câu hỏi số 3:

Vẽ (P) và tìm m để d tiếp xúc với (P).

Câu hỏi: 17515

Câu hỏi số 4:

Chứng minh rằng họ đường thẳng d luôn đi qua điểm cố định với mọi m.

Câu hỏi: 17516

Câu hỏi số 5:

Tính A = [(2 + \frac{3+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1})x(2 + \frac{3-\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}})] : (√5 – 2).

Câu hỏi: 17536

Câu hỏi số 6:

Rút gọn B = \frac{\sqrt{x-2-2\sqrt{x-3}}}{\sqrt{x-3}-1}.

Câu hỏi: 17538

Cho đường tròn (O; R) và điểm A ở ngoài (O). Vẽ tiếp tuyến AM, AN với (O). Đường thẳng chứa đường kính của đường tròn song song với MN cắt AM tại B, cắt AN tại C.

Câu hỏi số 7:

Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác AMN với I là giao điểm của AO với (O).

Câu hỏi: 17544

Câu hỏi số 8:

Chứng minh tứ giác MNCB là hình thang cân.

Câu hỏi: 17545

Câu hỏi số 9:

Chứng minh MA.MB = R2.

Câu hỏi: 17546

Câu hỏi số 10:

Lấy D thuộc cung nhỏ MN. Vẽ tiếp tuyến qua D của (O) cắt AM, AN lần lượt tại P, Q. Chứng minh rằng PB.CQ = \frac{BC^{2}}{4}.

Câu hỏi: 17547