Câu hỏi số 1:

Tính a = \sqrt[3]{20+14\sqrt{2}} + \sqrt[3]{20-14\sqrt{2}}.

Câu hỏi: 17548

Cho biểu thức P = (\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2}\frac{\sqrt{x}+2}{3-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6}) : (1 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1})

Câu hỏi số 2:

Rút gọn P.

Câu hỏi: 17551

Câu hỏi số 3:

Tìm các giá trị nguyên của x để P < 0 .

Câu hỏi: 17552

Câu hỏi số 4:

Với giá trị nào của x thì biểu thức \frac{1}{P} đạt giá trị nhỏ nhất?

Câu hỏi: 17553

Cho phương trình : x2 – mx + m2  – 5 = 0.

Câu hỏi số 5:

Giải phương trình với m = 1 + √2.

Câu hỏi: 17555

Câu hỏi số 6:

Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

Câu hỏi: 17556

Câu hỏi số 7:

Với những giá trị của m mà phương trình có nghiệm, hãy tìm gía trị lớn nhất và gía trị nhỏ nhất của các nghiệm đó.

Câu hỏi: 17557

Cho hệ phương trình \left\{\begin{matrix}ax-2y=a\\-2x+y=a+1\end{matrix}\right.

Câu hỏi số 8:

Giải hệ phương trình khi a = - 2.

Câu hỏi: 17560

Câu hỏi số 9:

Tìm giá trị của a để hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn điều kiện x – y = 1.

Câu hỏi: 17561

Cho (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Các đường thẳng AO, AO’ cắt đường tròn (O) lần lượt tại C, D và cắt đường tròn (O’) tại E, F. Chứng minh rằng:

Câu hỏi số 10:

C, B, F thẳng hàng.

Câu hỏi: 17564

Câu hỏi số 11:

Tứ giác CDEF nội tiếp.

Câu hỏi: 17565

Câu hỏi số 12:

A là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BDE.

Câu hỏi: 17566

Câu hỏi số 13:

Giải phương trình: x4\sqrt{x^{2}+2010} = 2010.

Câu hỏi: 17573