Cho biểu thức P = \frac{2x+2}{\sqrt{x}} + \frac{x\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}} - \frac{x\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}}

Câu hỏi số 1:

Rút gọn P.

Câu hỏi: 17577

Câu hỏi số 2:

So sánh P với 5.

Câu hỏi: 17578

Cho đường thẳng d có phương trình y = mx + 1 và parabol (P) có phương trình y = x2.

Câu hỏi số 3:

Vẽ (P) và d khi m = 1.

Câu hỏi: 17581

Câu hỏi số 4:

Chứng minh rằng với mọi m, d luôn đi qua một điểm cố định và luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B.

Câu hỏi: 17582

Câu hỏi số 5:

Tìm m để SOAB = 2.

Câu hỏi: 17583

Câu hỏi số 6:

Tìm m để phương trình 2x2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0 có hai nghiệm thỏa mãn 3x1 – 4x2 = 11.

Câu hỏi: 17584

Cho đường tròn (O; R), dây CD có trung điểm H. Trên tia đối của tia DC lấy điểm S và qua S kẻ các tiếp tuyến SA, SB với đường tròn ; đường thẳng AB cắt SO, OH tại E và F. Chứng minh rằng:

Câu hỏi số 7:

OE.OS = R2.

Câu hỏi: 17586

Câu hỏi số 8:

Tứ giác SEHF nội tiếp.

Câu hỏi: 17587

Câu hỏi số 9:

Biết R = 10cm, OH = 6cm, SD = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng CD, SA.

Câu hỏi: 17588

Câu hỏi số 10:

Giả sử x, y là các số thỏa mãn (\sqrt{x^{2}+2010} + x)(\sqrt{y^{2}+2010} + y) = 2010. Tính x3 + y3.

Câu hỏi: 17591