Câu hỏi số 1:

Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix} 12x + y = 25\\ x + 2y = 4 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 16957

Câu hỏi số 2:

Cho các số thực x,y,z thỏa mãn: y2 + yz +z2 = 1 - \frac{3x^{2}}{2}

Tìm GTNN, GTLN của biểu thức A = x+y+z

Câu hỏi: 16960

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol (P): y=x2và điểm A(0;1)

Câu hỏi số 3:

Tìm đường thẳng d biết đường thẳng đó đi qua A(0;1) và có hệ số góc k

Câu hỏi: 16962

Câu hỏi số 4:

Chứng minh rằng d luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt M và N với mọi K

Câu hỏi: 16963

Câu hỏi số 5:

Gọi hoành độ giao điểm 2 điểm M và N lần lượt là x1  và x2. Chứng minh rằng:  x1x2=-1, từ đó suy ra tam giác MON là tam giác vuông

Câu hỏi: 16964

Cho phương trình x2- 4x + m = 0 (1), với m là tham số.

Câu hỏi số 6:

Giải phương trình (1) khi m = -5

Câu hỏi: 16967

Câu hỏi số 7:

Tìm m để phương trình (1) có nghiệm .

Câu hỏi: 16968

Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB = 2R. Trên tia đối của tia AB lấy điểm E khắc với điểm A. Từ các điểm E, A và B kẻ các tiếp tuyến của nửa đường tròn (O). Tiếp tuyến kẻ từ E lần lượt cắt các tiếp tuyến từ điểm A và B tại C và D.

Câu hỏi số 8:

Gọ M là tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ E với nửa đường tròn (O). Chứng minh tứ giác ACMO nội tiếp.

Câu hỏi: 16971

Câu hỏi số 9:

Chứng minh DM.CE=DE.CM

Câu hỏi: 16972

Câu hỏi số 10:

Tính AC và BD biết \widehat{AOC} = \alpha. Chứng tỏ tích AC.BD không phụ thuộc vào  \alpha

Câu hỏi: 16973