Cho biểu thức A = (√y - \frac{1}{\sqrt{y}}).(\frac{\sqrt{y}-1}{\sqrt{y}} + \frac{1-\sqrt{y}}{y+\sqrt{y}})

Câu hỏi số 1:

Rút gọn A.

Câu hỏi: 17662

Câu hỏi số 2:

Tính giá trị của A biết y = \frac{2}{2+\sqrt{3}}

Câu hỏi: 17663

Câu hỏi số 3:

Tìm giá trị của y thỏa mãn: A√y = 2√y – 3 - \sqrt{y-4}.

Câu hỏi: 17664

Cho đường thẳng (d) có phương trình : 2(m – 1)x + (m – 2)y = 2.

Câu hỏi số 4:

Tìm m để đường thẳng (d) d cắt parabol y = x2 tại hai điểm phân biệt A, B.

Câu hỏi: 17666

Câu hỏi số 5:

Tìm tọa độ trung điểm AB theo m.

Câu hỏi: 17667

Câu hỏi số 6:

Tìm một số có hai chữ số , biết tổng bình phương hai chữ số của nó bằng 25 còn tích hai chữ số đó bằng 12.

Câu hỏi: 17669

Cho đường tròn (O) đường kính MN = 10cm và đường tròn (O’) đường kính NP = 6cm tiếp xúc trong tại N. Gọi H là trung điểm của MP, qua H vẽ dây cung DE vuông góc với MN.

Câu hỏi số 7:

Tính độ dài DH, MD.

Câu hỏi: 17672

Câu hỏi số 8:

Tứ giác MDPE là hình gì?Tại sao?

Câu hỏi: 17673

Câu hỏi số 9:

Gọi K là giao điểm của DN với (O’). Chứng minh ba điểm F, P, K thẳng hàng.

Câu hỏi: 17674

Câu hỏi số 10:

Chứng minh HK là tiếp tuyến của (O’).

Câu hỏi: 17675

Câu hỏi số 11:

Tìm số nguyên tố P để P + 4; P + 10 là các số nguyên tố.

Câu hỏi: 17676