Xét biểu thức : P = \frac{|x-1|+|x|+x}{3x^{2}-4x+1}

Câu hỏi số 1:

Rút gọn P.

Câu hỏi: 17702

Câu hỏi số 2:

Tìm các giá trị của x sao cho P < 0.

Câu hỏi: 17703

Cho x1, x2 là các nghiệm của phương trình: 2x2 + 2mx + m2 – 2 = 0.

Câu hỏi số 3:

Với giá trị nào của m thì \frac{1}{x_{1}}\frac{1}{x_{2}} + x1 + x2 = 1?

Câu hỏi: 17705

Câu hỏi số 4:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : A = 2x1x2 + x1 + x2 – 4.

Câu hỏi: 17706

Câu hỏi số 5:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix}x+y=1\\\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1\end{matrix}\right.

Câu hỏi: 17709

Cho điểm B nằm giữa A và C. Vẽ nửa đường tròn (O) đường kính BC. Gọi I là trung điểm của AB. Kẻ tiếp tuyến ID với nửa (O). Đường vuông góc với AB tại I cắt CD ở E.

Câu hỏi số 6:

Chứng minh IEDB là tứ giác nội tiếp.

Câu hỏi: 17711

Câu hỏi số 7:

Chứng minh \hat{C}\widehat{AEI}.

Câu hỏi: 17712

Câu hỏi số 8:

Chứng minh AE // DB.

Câu hỏi: 17713

Câu hỏi số 9:

Tính độ dài ID biết AB = 18cm, BC = 16cm.

Câu hỏi: 17714

Câu hỏi số 10:

Giải phương trình: \frac{2+\sqrt{x}}{\sqrt{2}+\sqrt{2}+\sqrt{x}} + \frac{2-\sqrt{x}}{\sqrt{2}-\sqrt{2}-\sqrt{x}} = √2.

 

Câu hỏi: 17715