Cho biểu thức A  = \frac{a^{2}+\sqrt{a}}{a-\sqrt{a}+1}\frac{2a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}} + 1.

Câu hỏi số 1:

Rút gọn A.

Câu hỏi: 17717

Câu hỏi số 2:

Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

Câu hỏi: 17718

Cho parabol (P) có đỉnh O(0; 0) và đi qua điểm (- 2; \frac{4}{3}).

Câu hỏi số 3:

Viết phương trình parabol (P) và vẽ parabol đó.

Câu hỏi: 17720

Câu hỏi số 4:

Viết phương trình đường thẳng cắt parabol (P) tại hai điểm lần lượt có hoành độ là 2 và – 1.

Câu hỏi: 17721

Câu hỏi số 5:

Tìm trên parabol (P) các điểm cách đều hai trục tọa độ.

Câu hỏi: 17722

Cho phương trình: x2 – mx – 4 = 0 (m là tham số).

Câu hỏi số 6:

Chứng minh rằng phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

Câu hỏi: 17724

Câu hỏi số 7:

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : A =  \frac{2(x_{1}+x_{2})+7}{x_{1}^{2}+x_{2}^{2}}.

Câu hỏi: 17725

Câu hỏi số 8:

Tìm các giá trị của m sao cho hai nghiệm của phương trình đều là số nguyên.

Câu hỏi: 17726

Cho hình vuông ABCD, điểm E thuộc cạnh BC. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với DE, cắt DE ở H và cắt đường thẳng DC ở K.

Câu hỏi số 9:

Chứng minh rằng BHCD là tứ giác nội tiếp.

Câu hỏi: 17728

Câu hỏi số 10:

Tính số đo \widehat{CHK}.

Câu hỏi: 17729

Câu hỏi số 11:

Chứng minh hệ thức: KC.KD = KH.KB.

Câu hỏi: 17730

Câu hỏi số 12:

Khi điểm E di chuyển trên cạnh BC thì điểm H di chuyển trên đường nào?

Câu hỏi: 17731

Câu hỏi số 13:

Chứng minh rằng với a và b không âm, ta có : \frac{(a+b)^{2}}{2}\frac{a+b}{4} ≥ a√b + b√a.

Câu hỏi: 17733