Cho biểu thức : B = (\frac{a+1}{ab+1} + \frac{ab+a}{ab-1} - 1) : (\frac{a+1}{ab+1}\frac{ab+a}{ab-1} + 1).

Câu hỏi số 1:

Rút gọn B.

Câu hỏi: 17736

Câu hỏi số 2:

Tính giá trị của biểu thức B nếu a = \sqrt{4+2\sqrt{3}}; b = \sqrt{4-2\sqrt{3}}.

Câu hỏi: 17737

Câu hỏi số 3:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix}x^{2}+y^{2}=4\\-xy=\sqrt{3}\end{matrix}\right.

Câu hỏi: 17738

Câu hỏi số 4:

Hai xe gắn máy đi từ A đến B và khởi hành cùng một lúc. Xe thứ hai đến sớm hơn xe thứ nhất 1 giờ. Lúc trở về, hai xe cũng khởi hành cùng một lúc , xe thứ nhất tăng vận tốc thêm 5km/h, còn xe thứ hai giữ nguyên vận tốc, nhưng bị hỏng xe giữa đường nên phải dừng lại 40 phút để sửa chữa, do đó hai xe về đến A cùng một lúc. Biết quãng đường AB dài 120km. Tính vân tốc mỗi xe.

Câu hỏi: 17740

Cho (O; r) và (O’; r’) cắt nhau (r > r’), tiếp tuyến chung MN ; PQ (M, P ∈ (O) và N, Q ∈ (O’)).

Câu hỏi số 5:

Chứng minh rằng: MN, PQ, OO’ đồng quy, từ đó suy ra MN, PQ đối xứng nhau qua OO’.

Câu hỏi: 17743

Câu hỏi số 6:

Chứng minh rằng tứ giác MNPQ nội tiếp.

Câu hỏi: 17744

Câu hỏi số 7:

Xác định vị trí của (O) và (O’) sao cho đường tròn đường kính OO’ tiếp xúc với MN và PQ.

Câu hỏi: 17745

Câu hỏi số 8:

Giải phương trình: 2(x2 + 2) = 5\sqrt{x^{3}+1}

Câu hỏi: 17746