Câu hỏi số 1:

Phân tích thành nhân tử : a - 3√a + 2.

Câu hỏi: 17749

Câu hỏi số 2:

Tính: (4 + √15).(\sqrt{10-\sqrt{6}}).\sqrt{4-\sqrt{15}}.

Câu hỏi: 17754

Trên mặt phẳng tọa độ cho ba điểm A(- 2; 4), B(- 3; 1) và C(1; 5).

Câu hỏi số 3:

Biểu diễn ba điểm trên mặt phẳng tọa độ .

Câu hỏi: 17757

Câu hỏi số 4:

Điểm A có thuộc đường thẳng BC hay không?      

Câu hỏi: 17758

Câu hỏi số 5:

Chứng minh: AB = AC.

Câu hỏi: 17759

Câu hỏi số 6:

Tính diện tích  ∆ABC ( biết đơn vị đo trên các trục tọa độ là 1).

Câu hỏi: 17760

Cho phương trình: (m – 2)x2 + 2(m – 4)x + (m – 4)(m + 2) = 0 (m  ≠ 2)

Câu hỏi số 7:

Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép?

Câu hỏi: 17762

Câu hỏi số 8:

Giả sử phương trình có hai nghiệm x1, x2. Hãy tìm một hệ thức giữa x1, x2 độc lập với m.

Câu hỏi: 17763

Câu hỏi số 9:

Tính A = \frac{1}{x_{1}+1} + \frac{1}{x_{2}+1}

Câu hỏi: 17764

Câu hỏi số 10:

Tìm m để A = 2.

Câu hỏi: 17765

Cho (O), dây AB, C là điểm chính giữa của cung AB. Điểm D thuộc tia đối của tia BA. Qua D kẻ đường thẳng song song với BC, cắt AC ở E, cắt CB ở F.

Câu hỏi số 11:

Chứng minh rằng: ∆OCE = ∆OBF.

Câu hỏi: 17768

Câu hỏi số 12:

Chứng mih tứ giác OCEF nội tiếp (O’).

Câu hỏi: 17769

Câu hỏi số 13:

Gọi I là giao điểm của CD và EF. Chứng minh 3 điểm O, O’, I thẳng hàng .

Câu hỏi: 17770

Câu hỏi số 14:

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương m ta có: √1 + √2 + √3 + …+ √n ≤ n.\sqrt{\frac{n+1}{2}}

Câu hỏi: 17771