Cho phương trình: x- 2(m - 1)x + m - 5 = 0 (m là tham số)

Câu hỏi số 1:

Chứng minh rằng phương trình có 2 nghiệm phân biệt với mọi m

Câu hỏi: 16997

Câu hỏi số 2:

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm x1, xthỏa mãn điều kiện  x12  +   x22 = 10 

Câu hỏi: 16998

Thực hiện phép tính:

Câu hỏi số 3:

A= \frac{1}{4}\sqrt{180} + \sqrt{20} - \sqrt{45} +5

Câu hỏi: 17008

Câu hỏi số 4:

B = \frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}} + \frac{x - 1}{\sqrt{x}-1}

Câu hỏi: 17009

Giải các bài tập sau:

Câu hỏi số 5:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 4x - 5y = -5\\ 4x - 7y = -1 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 17011

Câu hỏi số 6:

Cho hình thoi ABCD, đường cao AH. Cho biết AC = m, BD = n và AH = h. Chứng minh rằng \frac{1}{h^{2}} = \frac{1}{m^{2}} + \frac{1}{n^{2}}

Câu hỏi: 17012

Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài đường tròn (O). Qua điểm M kẻ 2 tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (O) với A, B là các tiếp điểm. MPQ là cát tuyến không đi qua tâm O, P nằm giữa M và Q. Qua P kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt AB, AQ tương ứng tại R, S. Gọi trung điểm của đoạn PQ là N

Câu hỏi số 7:

Chứng minh rằng 5 điểm M,A,N,O,B cùng thuộc một đường tròn. Chỉ rõ bán kính của đường tròn đó.

Câu hỏi: 17060

Câu hỏi số 8:

Chứng minh rằng: RP = RS

Câu hỏi: 17061

Câu hỏi số 9:

Cho một tam giác có chiều cao bằng \frac{3}{4} cạnh đáy. Nếu chiều cao tăng thêm 3m và cạnh đáy giảm đi 2m thì diện tích của nó tăng thêm 9m2. Tính cạnh đáy và chiều cao của tam giác đã cho. 

Câu hỏi: 17062

Câu hỏi số 10:

Cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của một tam giác có chu vi bằng 2. Tìm GTNN của biểu thức

P = 4(a^{3} +b^{3} +c^{3} ) + 15abc