Cho biểu thức: P = \frac{1}{2(1+\sqrt{a})} + \frac{1}{2(1-\sqrt{a})} - \frac{a^{2}+2}{1-a^{3}}.

Câu hỏi số 1:

Rút gọn P

Câu hỏi: 17187

Câu hỏi số 2:

Tìm giá trị nhỏ nhất của P.

Câu hỏi: 17188

Câu hỏi số 3:

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Đem một số có 2 chữ số nhân với tổng các chữ sồ của nó thì ta được 405. Nếu lấy số được viết bởi hai chữ số ấy nhưng theo thứ tự ngược lại nhân với tổng các chữ sồ củ nó thì được 486, Hãy tìm số có 2 chữ số đó.

Câu hỏi: 17189

Cho nửa đường tròn tròn đường kính AB, trên đó có 1 điểm M. Trên đường kính AB có 1 điểm C sao cho AC<CB. Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa điểm M, kẻ Ax, By vuông góc với AB.Đường thẳng qua M vuông góc với MC cắt Ax tại P, đường thẳng qua C vuông góc vơi CP cắt By tại Q. CP cắt AM tại D; CQ cắt BM tại E.

Câu hỏi số 4:

Chứng minh rằng: Các tứ giác ACMP, CDME nội tiếp.

Câu hỏi: 17191

Câu hỏi số 5:

Chứng minh rằng: AB//DE

Câu hỏi: 17192

Câu hỏi số 6:

Chứng minh:  P, M ,Q thẳng hàng.

Câu hỏi: 17193

Cho phương trình x2 – (a – 1)2x – a2 + a – 2 =0

Câu hỏi số 7:

Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm trái dấu.

Câu hỏi: 17195

Câu hỏi số 8:

Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình. Tìm a để x12 + x22  đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu hỏi: 17196

Câu hỏi số 9:

Chứng minh rằng \sqrt{a+1}-\sqrt{a}< \frac{1}{2\sqrt{a}} , với a>0.

Câu hỏi: 17197