Xét biểu thức P: \left ( \frac{1-a\sqrt{a}}{\sqrt{a}-a}+1 \right )\left ( \frac{1+a\sqrt{a}}{1+\sqrt{a}}-\sqrt{a} \right ) : \frac{\left ( 1-a \right )^{3}}{1+\sqrt{a}}

Câu hỏi số 1:

Rút gọn P.

Câu hỏi: 17213

Câu hỏi số 2:

Tìm điều kiện để \sqrt{P} có nghĩa. So sánh \sqrt{P} và P

Câu hỏi: 17214

Cho hàm số y = (m - 2)x2        (P)

Câu hỏi số 3:

Tìm m để A(1;2) \in (P). Vẽ (P') trong trường hợp này.

Câu hỏi: 17224

Câu hỏi số 4:

Viết phương trình đường thẳng d song song với (d'): y= -2x + 5 và tiếp xúc với (P')

Câu hỏi: 17225

Cho phương trình x- 2(m - 1)x + m - 5 = 0.

Câu hỏi số 5:

Xác định m để phương trình có một nghiệm x = -1. Tìm nghiệm còn lại.

Câu hỏi: 17244

Câu hỏi số 6:

Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.

Câu hỏi: 17245

Câu hỏi số 7:

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm mà hiệu của chúng bằng 3.

Câu hỏi: 17246

Cho đường tròn (O) , đường kính AB = 2R và một điểm C trên đường tròn. Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa đểm C, kẻ tia à tiếp xúc với (O). Gọi M là điểm chính giữa \widehat{AC} nhỏ. AC cắt BM tại P. Tia BC cắt  AM, Ax lần lượt tại N và Q.

Câu hỏi số 8:

Chứng minh rằng tam giác ABN cân.

Câu hỏi: 17252

Câu hỏi số 9:

Tứ giác APNQ là hình gì ? Vì sao?

Câu hỏi: 17253

Câu hỏi số 10:

Xác định vị trí của C để đường trong ngoại tiếp tam giác MNQ tiếp xúc (O) 

Câu hỏi: 17254

Câu hỏi số 11:

Giải phương trình: 

\sqrt{x-2} + \sqrt{y+1995} + \sqrt{z-1996} = \frac{1}2{} (x + y + z )

Câu hỏi: 17292