Cho biểu thức : 

A = \frac{2x-3\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-2} và B = \frac{\sqrt{x^{3}}-\sqrt{x}+2x-2}{\sqrt{x}+2}

Câu hỏi số 1:

Rút gọn A và B

Câu hỏi: 17295

Câu hỏi số 2:

Tìm x để A = B.

Câu hỏi: 17296

Câu hỏi số 3:

Hai người bạn cùng góp vốn kinh doanh. Người thứ nhất góp 50 triệu đồng, người thứ hai góp 34 triệu đồng. Sau một thời gian thu lãi 9 triệu đồng. Lãi chia theo tỉ lệ vốn đã góp. Hỏi mỗi người lãi bao nhiêu.

Câu hỏi: 17302

Cho phương trình: kx2 + kx – 5 = 0             (1)

Câu hỏi số 4:

Tìm k để phương trình (1) có nghiệm.

Câu hỏi: 17305

Câu hỏi số 5:

Tìm k sao cho A = 5 biết A = \frac{2x_{1}x_{2}}{x_{1}^{2}+x_{2}^{2}-x_{1}x_{2}} với x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình (1)

Câu hỏi: 17306

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O). Tia phân giác góc B cắt (O) tại D, tia phân giác góc c cắt (O) tại E, hai tia này cắt nhau tại F. Gọi I,K theo thứ tự là hai giao điểm của dây cung DE với AB, AC.

Câu hỏi số 6:

Chứng minh \DeltaEBF , \DeltaDAF là các tam giác cân.

Câu hỏi: 17308

Câu hỏi số 7:

Chứng minh tứ giác DKFC nội tiếp và FK//AB.

Câu hỏi: 17309

Câu hỏi số 8:

Tứ giác AIFK là hình gì?Vì sao?

Câu hỏi: 17310

Câu hỏi số 9:

Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AEFD là hình thoi.

Câu hỏi: 17311

Câu hỏi số 10:

Cho a,b,c là các số dương có tổng bằng 2.Chứng minh rằng:

\frac{a^{2}}{b+c} + \frac{b^{2}}{c+a} + \frac{c^{2}}{a+b} \geq 1

Câu hỏi: 17324