Câu hỏi số 1:

Câu I. (2,0 điểm)

Vùng biển Việt Nam bao gồm những bộ phận nào? Trình bày tài nguyên khoáng sản và hải sản của vùng biển nước ta. 

Câu hỏi: 76595

Câu hỏi số 2:

Câu II. (3,0 điểm) 

1) Tại sao cần phải bảo vệ chủ quyền của một hòn đảo dù rất nhỏ của nước ta?

2) Trình bày tình hình sản xuất lúa ở nước ta trong những năm qua. Tại sao năng suất lúa những năm gần đây tăng mạnh? 

Câu hỏi: 76596

Câu hỏi số 3:

Câu III. (3,0 điểm) 

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG(Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Năm                     Đồng bằng sông Hồng            Đồng bằng sông Cửu Long

2005                             24,1                                     47,7

2008                             27,3                                     52,4

2010                             29,1                                     56,3

               (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012)

1) Vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị sản xuất nông nghiệp của Đồng bằng sông Hồngvà Đồng bằng sông Cửu Long.

2) Nhận xét giá trị sản xuất nông nghiệp của hai đồng bằng. 

Câu hỏi: 76597

Câu hỏi số 4:

Câu IV. (2,0 điểm) 

Dựa vào các trang bản đồ Giao thông, Kinh tế chung của Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

1) Cho biết quốc lộ 1 đi qua những vùng kinh tế nào?

2) Giải thích tại sao quốc lộ 1 là tuyến đường bộ quan trọng nhất nước ta. 

Câu hỏi: 76598