Câu hỏi số 1:

1. Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua thành phần sông ngòi nước ta như thế nào ?

2. Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu lao động có việc làm nước ta phân theo các ngành kinh tế từ năm 2000 đến nay.

Câu hỏi: 47444

Câu hỏi số 2:

1. Cho bảng số liệu : Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta phân theo thành phần kinh tế

                                                                                              (Đơn vị : %)

 

Hãy :

a) Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta phân theo thành phần kinh tế năm 2000 và năm 2006.

b) Nhận xét sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta phân theo thành phần kinh tế năm 2006 so với năm 2000.

c) Tính giá trị sản xuất công nghiệp của mỗi thành phần kinh tế nước ta năm 2006, biết rằng giá trị sản xuất công nghiệp cả nước năm đó là 487,49 nghìn tỉ đồng (theo giá so sánh 1994).

2. Tại sao ở nước ta việc đẩy mạnh sản xuất lương thực lại có tầm quan trọng đặc biệt ?

Câu hỏi: 47452

Câu hỏi số 3:

1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy kể tên 3 loại đất có diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long và nêu sự phân bố của chúng ở vùng này.

2. Tại sao nói Bắc Trung Bộ đã khai thác tổng hợp các thế mạnh về nông nghiệp của trung du, đồng bằng ?

3. Nêu những thuận lợi về điều kiện tự nhiên để phát triển ngành thủy sản của Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu hỏi: 47485