Câu hỏi số 1:

Câu 1. (4,0 điểm) 

Trình bày nội dung, ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

Câu hỏi: 76719

Câu hỏi số 2:

Câu 2. (3,0 điểm)

Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954).

Câu hỏi: 76731

Câu hỏi số 3:

Câu 3. (3,0 điểm) 

a) Nêu những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

b) Tại sao Liên hợp quốc xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình? Từ nguyên tắc này, hãy liên hệ với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam hiện nay.

Câu hỏi: 76733