Câu hỏi số 1:

Câu 1. (4,0 điểm)

Nêu nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và trình bày tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh này là gì?

Câu hỏi: 76081

Câu hỏi số 2:

Câu 2. (3,0 điểm) 

Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

Câu hỏi: 76082

Câu hỏi số 3:

Câu 3. (3,0 điểm) 

a) Trình bày những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

b) Tại sao Liên hợp quốc xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình? Từ nguyên tắc này, hãy liên hệ với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam hiện nay.

 

 

Câu hỏi: 76083