Câu hỏi số 1:

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày những đặc điểm chính của địa hình vùng núi Tây Bắc. Những đặc điểm đó ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu vùng này như thế nào ?

Câu hỏi: 47892

Câu hỏi số 2:

Cho bảng số liệu :

Diện tích và dân số một số vùng nước ta năm 2006

a) Hãy tính mật độ dân số của từng vùng theo bảng số liệu trên.

b) Tại sao Tây Nguyên có mật độ dân số thấp ?

Câu hỏi: 47896

Câu hỏi số 3:

Cho bảng số liệu :

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta phân theo nhóm ngành (đơn vị : %)

 

1. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta theo bảng số liệu trên.

2. Dựa vào bảng số liệu, hãy nhận xét sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta năm 2005 so với năm 2000.

Câu hỏi: 47899

Câu hỏi số 4:

Trình bày thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

Câu hỏi: 47912

Câu hỏi số 5:

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy :

1. Kể tên các vùng nông nghiệp có cà phê là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng.

2. Giải thích tại sao cây cà phê lại được trồng nhiều ở các vùng đó.

Câu hỏi: 47928

Câu hỏi số 6:

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp nhỏ ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu hỏi: 47929

Câu hỏi số 7:

Tóm tắt tình hình tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước ta từ năm 1990 đến nay.

Câu hỏi: 47931