Câu hỏi số 1:

Trình bày đặc điểm khí hậu và đất của đai nhiệt đới gió mùa nước ta. Tại sao độ cao của đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc thấp hơn ở miền Nam?

Câu hỏi: 47980

Câu hỏi số 2:

Sự phân bố dân cư chưa hợp lí ở nước ta biểu hiện như thế nào? Sự phân bố dân cư như vậy gây ra khó khăn gì?

Câu hỏi: 47981

Câu hỏi số 3:

Trình bày tình hình phát triển du lịch và nêu các trung tâm du lịch chủ yếu của nước ta.

Câu hỏi: 47982

Câu hỏi số 4:

 Ở nước ta hiện nay, việc đánh bắt hải sản xa bờ có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng?

Câu hỏi: 47984

Câu hỏi số 5:

Phân tích khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc của Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Câu hỏi: 47988

Câu hỏi số 6:

 Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm và nhận xét.

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

Câu hỏi: 47993

Dựa vào bản đồ Công nghiệp năng lượng của Atlat Địa lí Việt Nam...

Câu hỏi số 7:

Dựa vào trang bản đồ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp có cảng biển ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu hỏi: 48004

Câu hỏi số 8:

Phân tích ý nghĩa của hệ thống cảng biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ đối với sự phát  triển kinh tế - xã hội của vùng.

Câu hỏi: 48005