Câu hỏi số 1:

1. Trình bày ý nghĩa kinh tế, văn hoá - xã hội của vị trí địa lí Việt Nam.

2. Nêu các biện pháp phòng chống bão ở nước ta.

3. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét sự thay đổi lao động có việc làm của mỗi thành phần kinh tế từ năm 2000 đến 2007.

                                                                                  ( Đơn vị: Nghìn người)

                                      (Niên giám thống kê 2008, NXB Thống kê 2009)

Câu hỏi: 47257

Câu hỏi số 2:

1. Phân tích vai trò của sản xuất lương thực ở nước ta.

2. Trình bày hoạt động nhập khẩu của nước ta trong những năm gần đây.

3. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị xuất khẩu hàng hoá của nước ta giai đoạn 2000 - 2007. GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 - 2007                                                                            (Đơn vị: triệu USD) 

Câu hỏi: 47278

Câu hỏi số 3:

1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy kể tên các trung tâm du lịch và hai quần đảo xa bờ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

2. Trình bày các điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển tổng hợp kinh tế biển ở nước ta.

3. Việc xây dựng các công trình thuỷ điện ở Tây Nguyên có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng?

Câu hỏi: 47292