Câu hỏi số 1:

Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Đông Bắc.

Câu hỏi: 47995

Câu hỏi số 2:

Nguồn lao động nước ta có những thế mạnh gì? Tại sao việc làm là vấn đề kinh

tế - xã hội lớn ở nước ta hiện nay?

Câu hỏi: 48009

Câu hỏi số 3:

Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta.

Câu hỏi: 48011

Câu hỏi số 4:

Hoạt động xuất khẩu của nước ta có những chuyển biến tích cực như thế nào trong thời kì Đổi mới?

Câu hỏi: 48012

Câu hỏi số 5:

Việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng trong giải quyết

các vấn đề về biển, đảo có ý nghĩa như thế nào?

Câu hỏi: 48014

Câu hỏi số 6:

Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ kết hợp (cột và đường) thể hiện diện tích,

năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm và nhận xét. 

DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM

Câu hỏi: 48022

Câu hỏi số 7:

Dựa vào bản đồ Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của Atlat Địa lí Việt Nam,kể tên và nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp lớn.

Câu hỏi: 48024

Câu hỏi số 8:

Dựa vào bản đồ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của Atlat Địa lí Việt Nam, kể tên và nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp rất lớn và lớn.

Câu hỏi: 48029