Câu hỏi số 1:

1. Trình bày những biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta. Nguyên nhân nào làm cho khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới?

2. Dựa vào bảng số liệu sau, nhận xét dân số Việt Nam qua các năm.

                        DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC NĂM

                                                                                    (Đơn vị: Nghìn người)

                   (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012)

 

Câu hỏi: 47174

Câu hỏi số 2:

1. Đồng bằng sông Hồng có những thế mạnh chủ yếu nào về tự nhiên để phát triển kinh tế?

2. Dựa vào bản đồ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên của Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết các loại cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên. Nêu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của sản xuất cây công nghiệp ở vùng này. 

Câu hỏi: 47226

Câu hỏi số 3:

1. Trình bày điều kiện thuận lợi về kinh tế - xã hội để phát triển ngành thuỷ sản nước ta. Nêu các ngư trường trọng điểm đã được xác định.

2. Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng khai thác dầu thô, than sạch cả nước qua các năm. 

SẢN LƯỢNG KHAI THÁC DẦU THÔ, THAN SẠCH CẢ NƯỚC QUA CÁC NĂM

                                                                                    (Đơn vị: Triệu tấn)

 

                           (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012)

Câu hỏi: 47241