Câu hỏi số 1:

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

Câu hỏi số 2:

Chất có tính lưỡng tính là

Câu hỏi số 3:

Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là

Câu hỏi số 4:

Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

Câu hỏi số 5:

Chất không phải axit béo là

Câu hỏi số 6:

Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu hỏi số 7:

Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là

Câu hỏi số 8:

Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là

Câu hỏi số 9:

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là

Câu hỏi số 10:

Chất thuộc loại cacbohiđrat là

Câu hỏi số 11:

Chất làm mềm nước có tính cứng toàn phần là

Câu hỏi số 12:

Cho dãy các chất: CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số chất trong dãy

phản ứng được với dung dịch NaOH là

Câu hỏi số 13:

Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?

Câu hỏi số 14:

Vinyl axetat có công thức là

Câu hỏi số 15:

Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH–CH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất

trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

Câu hỏi số 16:

Kim loại không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là

Câu hỏi số 17:

Cho dãy các kim loại: K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

Câu hỏi số 18:

Công thức hóa học của sắt (III) hiđroxit là

Câu hỏi số 19:

Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là:

Câu hỏi số 20:

Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch

Câu hỏi số 21:

Quặng boxit là nguyên liệu dùng để điều chế kim loại

Câu hỏi số 22:

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

Câu hỏi số 23:

Hoà tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

Câu hỏi số 24:

Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch

Câu hỏi số 25:

Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy

Câu hỏi số 26:

Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là

Câu hỏi số 27:

Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

Câu hỏi số 28:

Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H2NCH2COOH cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

Câu hỏi số 29:

Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính? 

Câu hỏi số 30:

Điều chế kim loại K bằng phương pháp

Câu hỏi số 31:

Cho dãy các kim loại kiềm: Na, K, Rb, Cs. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

Câu hỏi số 32:

Oxit kim loại bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao là

Câu hỏi số 33:

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

Câu hỏi số 34:

Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt(III)?

Câu hỏi số 35:

Cho CH3COOCH3 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là

Câu hỏi số 36:

Số oxi hóa của crom trong hợp chất Cr2O3

Câu hỏi số 37:

Tinh bột thuộc loại

Câu hỏi số 38:

Để phân biệt dung dịch Na2SO4 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch

Câu hỏi số 39:

Dãy gồm các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là:

Câu hỏi số 40:

Số đồng phân cấu tạo amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là

Câu hỏi số 41:

Dung dịch có pH > 7 là

Câu hỏi số 42:

Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit bazơ?

Câu hỏi số 43:

Phản ứng giữa C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng

Câu hỏi số 44:

Khi điện phân dung dịch CuCl2 để điều chế kim loại Cu, quá trình xảy ra ở catot (cực âm) là

Câu hỏi số 45:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?

Câu hỏi số 46:

Đồng phân của saccarozơ là

Câu hỏi số 47:

Cho Eo (Zn2+/Zn) = -0,76 V; Eo(Sn2+/Sn) = -0,14 V. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Zn–Sn là