Câu hỏi số 1:

Trong phân tử chất nào sau đây có chứa vòng benzen?

Câu hỏi số 2:

Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là:

Câu hỏi số 3:

Cho 3,75 gam amino axit X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 4,85 gam muối. Công thức của X là

Câu hỏi số 4:

Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao thu được chất rắn là

Câu hỏi số 5:

Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu hỏi số 6:

Đun nóng dung dịch chứa 18,0 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là

Câu hỏi số 7:

Dung dịch chất nào sau đây phản ứng với CaCO3 giải phóng khí CO2?

Câu hỏi số 8:

Nhiệt phân hoàn toàn 50,0 gam CaCO3 thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Câu hỏi số 9:

Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu hỏi số 10:

Hai kim loại thường được điều chế bằng cách điện phân muối clorua nóng chảy là:

Câu hỏi số 11:

Trong phân tử chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?

Câu hỏi số 12:

Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là:

Câu hỏi số 13:

Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cr, Fe. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazơ là

Câu hỏi số 14:

Khi  đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được

CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là

Câu hỏi số 15:

Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là

Câu hỏi số 16:

Kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng là

Câu hỏi số 17:

Cho 10,0 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu trong 10,0 gam hỗn hợp X là

Câu hỏi số 18:

Ở nhiệt độ thường, dung dịch FeCl2 tác dụng được với kim loại

Câu hỏi số 19:

Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH là:

Câu hỏi số 20:

Cho dãy các chất: FeO, Fe, Cr(OH)3, Cr2O3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

Câu hỏi số 21:

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol?

Câu hỏi số 22:

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố Fe (Z = 26) thuộc nhóm

Câu hỏi số 23:

Thành phần chính của quặng boxit là

Câu hỏi số 24:

Dung dịch nào sau đây phản ứng được với dung dịch CaCl2?

Câu hỏi số 25:

Đun sôi hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác) sẽ xảy ra phản ứng

Câu hỏi số 26:

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Câu hỏi số 27:

Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là

Câu hỏi số 28:

Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 thấy xuất hiện

Câu hỏi số 29:

Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội?

Câu hỏi số 30:

Trong môi trường kiềm, tripeptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu

Câu hỏi số 31:

Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh ra kết tủa. Chất X là

Câu hỏi số 32:

Chất X có công thức cấu tạo CH2 = CH – COOCH3. Tên gọi của X là

Câu hỏi số 33:

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

Câu hỏi số 34:

Ở điều kiện thường, kim loại có độ cứng lớn nhất là

Câu hỏi số 35:

Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là

Câu hỏi số 36:

Cho dãy các chất: Al2O3, KOH, Al(OH)3, CaO. Số chất trong dãy tác dụng với H2O là

Câu hỏi số 37:

Trong các hợp chất, nguyên tố nhôm có số oxi hóa là

Câu hỏi số 38:

Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch metylamin, màu quỳ tím chuyển thành

Câu hỏi số 39:

Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt(III)?

Câu hỏi số 40:

Gốc glucozơ và gốc fructozơ trong phân tử saccarozơ liên kết với nhau qua nguyên tử

Câu hỏi số 41:

Nguyên tố nào sau đây là kim loại chuyển tiếp?

Câu hỏi số 42:

Polime nào sau đây thuộc loại polime bán tổng hợp?

Câu hỏi số 43:

Đun nóng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là

Câu hỏi số 44:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu hỏi số 45:

Thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử nào sau đây có giá trị dương?

Câu hỏi số 46:

Hòa tan hoàn toàn 14,40 gam kim loại M (hóa trị II) trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

Câu hỏi số 47:

Dung dịch nào sau đây dùng để phân biệt dung dịch KCl với dung dịch K2SO4?

Câu hỏi số 48:

Amin tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường là