Câu hỏi số 1:

Nước có chứa nhiều các ion nào sau đây được gọi là nước cứng?

Câu hỏi số 2:

Bằng phương pháp hóa học, thuốc thử dùng để phân biệt ba dung dịch: metylamin, anilin, axit axetic là

Câu hỏi số 3:

Chất X có công thức cấu tạo thu gọn HCOOCH3. Tên gọi của X là

Câu hỏi số 4:

Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 10 gam kết tủa. Giá trị của V là

Câu hỏi số 5:

Số nhóm amin (NH2) có trong một phân tử axit aminoaxetic là

Câu hỏi số 6:

Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch có chứa m gam muối và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

Câu hỏi số 7:

Cho dãy các kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 thu được kết tủa là

Câu hỏi số 8:

Lên men 45 gam glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 80%, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Câu hỏi số 9:

Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH, nên có thể viết là

Câu hỏi số 10:

Kim loại nào sau đây khử được ion Fe2+ trong dung dịch?

Câu hỏi số 11:

Cho dãy các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột. Số chất trong dãy không tham gia phản ứng thủy phân là

Câu hỏi số 12:

Cho từ từ tới dư dung dịch chất X vào dung dịch AlCl3 thu được kết tủa keo trắng. Chất X là

Câu hỏi số 13:

Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH?

Câu hỏi số 14:

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố thuộc nhóm IIIA, chu kì 3 là

Câu hỏi số 15:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 16:

Cho dãy các chất: H2NCH2COOH, C2H5NH2, CH3NH2, CH3COOH. Số chất trong dãy phản ứng với HCl trong dung dịch là

Câu hỏi số 17:

Cho dãy các kim loại: Na, K, Mg, Be. Số kim loại trong dãy phản ứng mạnh với H2O ở điều kiện thường là

Câu hỏi số 18:

Trong thành phần của gang, nguyên tố chiếm hàm lượng cao nhất là

Câu hỏi số 19:

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X, thu được 10,08 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Câu hỏi số 20:

Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), kết thúc phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Fe trong m gam X là

Câu hỏi số 21:

Công thức hóa học của kali đicromat là

Câu hỏi số 22:

Ở điều kiện thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

Câu hỏi số 23:

Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

Câu hỏi số 24:

Cho dãy các kim loại: Cu, Al, Fe, Au. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong dãy là

Câu hỏi số 25:

Trong môi trường kiềm, protein có phản ứng màu biure với

Câu hỏi số 26:

Khi đun nóng cao su thiên nhiên tới 250oC – 300oC thu được

Câu hỏi số 27:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

Câu hỏi số 28:

Trong công nghiệp, kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ được điều chế bằng phương pháp

Câu hỏi số 29:

Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Mg trong dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu hỏi số 30:

Ở điều kiện thích hợp, hai chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành metyl axetat?

Câu hỏi số 31:

Để tách lấy Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag ta dùng lượng dư dung dịch

Câu hỏi số 32:

X là một kim loại nhẹ, màu trắng bạc, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. X là

Câu hỏi số 33:

Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành HCOONa và C2H5OH?

Câu hỏi số 34:

Cho dãy các kim loại: Ag, Cu, Al, Mg. Kim loại trong dãy có tính khử yếu nhất là

Câu hỏi số 35:

Dãy cation kim loại được xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá từ trái sang phải là:

Câu hỏi số 36:

Cho các hợp kim: Fe–Cu; Fe–C; Zn–Fe; Mg–Fe tiếp xúc với không khí  ẩm. Số hợp kim trong đó Fe bị ăn mòn điện hóa là

Câu hỏi số 37:

Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được sản phẩm gồm H2O, CO2 và 1,12 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là

Câu hỏi số 38:

Một mẫu khí thải công nghiệp có nhiễm các khí H2S, CO, CO2. Để nhận biết sự có mặt của H2S trong mẫu khí thải đó, ta dùng dung dịch

Câu hỏi số 39:

Tỉ khối hơi của một este no, đơn chức X so với hiđro là 30. Công thức phân tử của X là

Câu hỏi số 40:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?

Câu hỏi số 41:

Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,5M (điện cực trơ) cho đến khi ở catot thu được 6,4 gam kim loại thì thể tích khí (đktc) thu được ở anot là

Câu hỏi số 42:

Trong điều kiện thường, chất nào sau đây ở trạng thái khí?

Câu hỏi số 43:

Cho các phát biểu sau:  (a) Kim loại sắt có tính nhiễm từ.  (b) Trong tự nhiên, crom chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.  (c) Fe(OH)3 là chất rắn màu nâu đỏ.  (d) CrO3 là một oxit axit. Số phát biểu đúng là

Câu hỏi số 44:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 45:

Trong phòng thí nghiệm, để xử lí sơ bộ một số chất thải ở dạng dung dịch chứa ion Fe3+ và Cu2+ ta dùng lượng dư

Câu hỏi số 46:

Tơ nào sau đây có nguồn gốc từ thiên nhiên?

Câu hỏi số 47:

Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

Câu hỏi số 48:

Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam etyl axetat thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là