Câu hỏi số 1:

Tóm tắt quá trình phát triển của cách mạng Lào từ năm 1945 đến năm 1975. 

Câu hỏi: 47041

Câu hỏi số 2:

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước những khó khăn nào?

Câu hỏi: 47045

Câu hỏi số 3:

Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam Việt Nam nổ ra trong hoàn cảnh nào? Trình bày diễn biến và ý nghĩa lịch sử của phong trào đó.

Câu hỏi: 47047