Câu hỏi số 1:

Cho khối lượng của hạt nhân _{1}^{3}\textrm{T};  hạt prôtôn và hạt nơtron lần lượt là 3,0161 u; 1,0073 u và 1,0087 u. Cho biết 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân _{1}^{3}\textrm{T}

Câu hỏi số 2:

Tại một nơi có gia tốc trọng trường g, con lắc đơn có chiều dài dây treo l dao động điều hoà với chu kì T, con lắc đơn có chiều dài dây treo \frac{l}{2} dao động điều hoà với chu kì

Câu hỏi số 3:

Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I0 liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng I theo công thức:

Câu hỏi số 4:

Trong một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên một bản của tụ điện có biểu thức là  Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là  q = 3.10-6cos2000t(C). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

Câu hỏi số 5:

Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình x1­ = 3cos(ωt + \frac{\pi }{3}) (cm) và x2 = 4cos(ωt  - \frac{2\pi }{3} ) (cm) . Biên độ dao động của vật là

Câu hỏi số 6:

Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C (với R, L, C không đổi). Khi thay đổi ω để công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì hệ thức đúng là:

Câu hỏi số 7:

Ở mặt thoáng của một chất lỏng, tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm có hai nguồn sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha, cùng biên độ và cùng tần số 50 Hz. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 3 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm dao động có biên độ cực đại là

Câu hỏi số 8:

Đặt điện áp u = 200√2cos(100πt + \frac{\pi }{3} ) (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{1}{\pi} H. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm này là

Câu hỏi số 9:

Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos100πt  (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm  \frac{1}{2\pi} H và tụ điện có điện dung  \frac{10^{-4}}{\pi} F . Để công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại thì biến trở được điều chỉnh đến giá trị bằng

Câu hỏi số 10:

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi số 11:

Khi từ thông qua một khung dây dẫn biến thiên theo biểu thức Φ = Φ0cosωt  (với Φ0 và ω không đổi) thì trong khung dây xuất hiện suất điện động cảm ứng có biểu thức e = E0cos(ωt + φ). Giá trị của φ là

Câu hỏi số 12:

Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T, ban đầu có N0 hạt nhân. Sau khoảng thời gian 3T số hạt nhân của chất phóng xạ này đã bị phân rã là

Câu hỏi số 13:

Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong chân không là 600 nm. Tần số của ánh sáng này là

Câu hỏi số 14:

Chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc màu lục, màu đỏ, màu lam, màu tím lần lượt là n1, n2, n3, n4. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần các chiết suất này là

Câu hỏi số 15:

Một con lắc đơn dao động điều hoà tại địa điểm A với chu kì 2 s. Đưa con lắc này tới địa điểm B cho nó dao động điều hoà, trong khoảng thời gian 201 s nó thực hiện được 100 dao động toàn phần. Coi chiều dài dây treo của con lắc đơn không đổi. Gia tốc trọng trường tại B so với tại A

Câu hỏi số 16:

Một máy phát điện xoay chiều một pha với rôto là nam châm có p cặp cực (p cực nam và p cực bắc). Khi rôto quay đều với tốc độ n vòng/giây thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số:

Câu hỏi số 17:

Dao động của con lắc đồng hồ là

Câu hỏi số 18:

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi mạch hoạt động, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Hệ thức đúng là:

Câu hỏi số 19:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Gọi i là khoảng vân, trên màn quan sát, vân tối gần vân sáng trung tâm nhất cách vân sáng trung tâm một khoảng

Câu hỏi số 20:

Một sóng âm có chu kì 80 ms. Sóng âm này

Câu hỏi số 21:

Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng

Câu hỏi số 22:

Đặt điện áp u = 310cos100πt (V) (t tính bằng s) vào hai đầu một đoạn mạch. Kể từ thời điểm t = 0, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch này đạt giá trị 155 V lần đầu tiên tại thời điểm

Câu hỏi số 23:

Khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm, phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi số 24:

Khi truyền tải điện năng có công suất không đổi đi xa với đường dây tải điện một pha có điện trở R xác định. Để công suất hao phí trên đường dây tải điện giảm đi 100 lần thì ở nơi truyền đi phải dùng một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là

Câu hỏi số 25:

Theo mẫu nguyên tử Bo, một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, êlectron của nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính r0 . Khi nguyên tử này hấp thụ một phôtôn có năng lượng thích hợp thì êlectron có thể chuyển lên quỹ đạo dừng có bán kính bằng

Câu hỏi số 26:

Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với tần số góc ω và có biên độ Biết gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng của vật. Chọn gốc thời gian là lúc vật ở vị trí có li độ \frac{A}{2} và đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

Câu hỏi số 27:

Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,26 μm. Công thoát của êlectron ra khỏi kim loại này là

Câu hỏi số 28:

Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi số 29:

Hạt nhân Pôlôni _{84}^{210}\textrm{Po}  phóng xạ α theo phương trình _{84}^{210}\textrm{Po} → α + _{Z}^{A}\textrm{X}  . Hạt nhân _{Z}^{A}\textrm{X}

Câu hỏi số 30:

 

Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với chu kì 0,5 s. Biết gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng của vật. Tại thời điểm t, vật ở vị trí có li độ 5 cm, sau đó 2,25 s vật ở vị trí có li độ là

Câu hỏi số 31:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,65 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, khoảng cách từ vân sáng trung tâm tới vân sáng bậc 6 là

Câu hỏi số 32:

Cho một sợi dây đàn hồi, thẳng, rất dài. Đầu O của sợi dây dao động với phương trình u = 4cos20πt (cm) (t tính bằng s). Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên dây là 0,8 m/s. Li độ của điểm M trên dây cách O một đoạn 20 cm theo phương truyền sóng tại thời điểm t = 0,35 s bằng

Câu hỏi số 33:

Trong chân không, năng lượng của mỗi phôtôn ứng với ánh sáng có bước sóng 0,75 μm bằng

Câu hỏi số 34:

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100 g dao động điều hoà theo phương nằm ngang với biên độ 4 cm. Lấy π2 = 10. Khi vật ở vị trí mà lò xo dãn 2 cm thì vận tốc của vật có độ lớn là

Câu hỏi số 35:

Cho phản ứng hạt nhân:  _{2}^{4}\textrm{He}_{13}^{27}\textrm{Al} → _{Z}^{A}\textrm{X}_{0}^{1}\textrm{n} . Hạt nhân _{Z}^{A}\textrm{X}  là :

Câu hỏi số 36:

Một dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp để cường độ dòng điện này bằng không là

Câu hỏi số 37:

Khi mức cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm tăng thêm 70 dB thì cường độ âm tại điểm đó tăng

Câu hỏi số 38:

Khi nói về sóng ngắn, phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi số 39:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 4 ở hai phía của vân sáng trung tâm là 8 mm. Giá trị của λ bằng

Câu hỏi số 40:

Đặt điện áp u  = 220√2cos100πt (V) vào hai đầu một điện trở thuần thì công suất điện tiêu thụ của điện trở là 1100W. Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua điện trở là

Câu hỏi số 41:

Theo thuyết tương đối, độ chênh lệch giữa khối lượng tương đối tính của một vật chuyển động với tốc độ v và khối lượng nghỉ m0của nó là

Câu hỏi số 42:

Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào catôt của một tế bào quang điện thì động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện là Wđ. Nếu chiếu vào catôt đó bằng bức xạ khác có tần số f2 = 2f1 thì động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện

Câu hỏi số 43:

Một vật rắn quay đều quanh một trục cố định Δ. Biết vật quay được 50 vòng trong 6,28 s và có momen quán tính đối với trục Δ là 0,25 kg.m2. Momen động lượng của vật này đối với trục Δ bằng

Câu hỏi số 44:

Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định Δ dưới tác dụng của momen lực 200 N.m. Biết momen quán tính của vật đối với trục Δ là 5 kg.m2. Gia tốc góc của vật là

Câu hỏi số 45:

Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định, nếu tổng momen lực tác dụng lên vật đối với trục đó bằng không thì tiếp theo vật sẽ 

Câu hỏi số 46:

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định. Biết tần số dao động riêng của mạch là f. Để tần số dao động riêng của mạch bằng 2f thì phải thay tụ điện trên bằng một tụ điện có điện dung là

Câu hỏi số 47:

Trong một máy phát điện xoay chiều một pha, khi giảm tốc độ quay của rôto xuống hai lần thì tần số của suất điện động cảm ứng trong cuộn dây

Câu hỏi số 48:

Một đĩa tròn đang quay đều quanh một trục cố định Δ. Nếu tốc độ góc của đĩa tăng lên 2 lần thì động năng quay của nó quanh trục Δ