Câu hỏi số 1:

Khái quát tình hình kinh tế Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973. Nêu những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản. 

Câu hỏi: 47911

Câu hỏi số 2:

Trình bày diễn biến chính và kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ  (1954). Phân

tích ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ .  

Câu hỏi: 47913

Câu hỏi số 3:

Tóm tắt quá trình hình thành các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 và ý

nghĩa của sự ra đời các tổ chức này.  

Câu hỏi: 47919

Câu hỏi số 4:

Trình bày những thắng lợi của quân dân ta trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1961 – 1965).  

Câu hỏi: 47920