Câu hỏi số 1:

Cho hàm số  y = \frac{1}{4}x3\frac{3}{2}x2 + 5. 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho.  2) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình  x3 –  6x2 + m = 0  có 3 nghiệm thực phân biệt.

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình   2log22x -  14log4x + 3 =  0. 

Câu hỏi số 3:

Tính tích phân  I = \int_{0}^{1}x2(x – 1)2dx. 

Câu hỏi số 4:

Cho hàm số f(x) = x – 2\sqrt{x^{2}+12}.Giải bất phương trình f'(x) ≤ 0. 

Câu hỏi số 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBD) và mặt phẳng đáy bằng 600 . Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a. 

Câu hỏi số 6:

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 3 điểm A(1; 0; 0), B(0; 2; 0) và C(0; 0; 3). 1) Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC. 2) Tìm toạ độ tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC. 

Câu hỏi số 7:

Cho hai số phức z1 = 1 + 2i và z2 = 2 – 3i. Xác định phần thực và phần ảo của số phức  z1 – 2z2.

Câu hỏi số 8:

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng Δ có phương trình \frac{x}{2}=\frac{y+1}{-2} = \frac{z-1}{1}1) Tính khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng Δ.  2) Viết phương trình mặt phẳng chứa điểm O và đường thẳng Δ. 

Câu hỏi số 9:

Cho hai số phức z1 = 2 + 5i và z2 = 3 – 4i.Xác định phần thực và phần ảo của số phức  z1.z2.