Câu hỏi số 1:

Giải phương trình log2(x – 3) + 2log43.log3x = 2.

Câu hỏi số 2:

Tính tích phân I = \int_{0}^{ln2}(ex – 1)2exdx.

Câu hỏi số 3:

Tìm các giá trị của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = \frac{x-m^{2}+m}{x+1} trên đoạn [0;1] bằng -2.

Câu hỏi số 4:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại B và BA = BC =a.Góc giữa đường thẳng A’B với mặt phẳng (ABC) bằng 600. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ theo a.

Câu hỏi số 5:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(2;2;1), B(0;2;5) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x – y + 5 = 0. 1.Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua A và B. 2.Chứng mình rằng (P) tiếp xúc với mặt cầu cầu đường kính AB.

Câu hỏi số 6:

Tìm các số phức 2z + \bar{z} và \frac{25i}{z}, biết z = 3 – 4i.

Câu hỏi số 7:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;1;2) và đường thẳng ∆ có phương trình  \frac{x-1}{2}=\frac{y-3}{2} =\frac{z}{1} 1.Viết phương trình của đường thẳng đi qua O và A. 2.Viết phương trình mặt cầu (S) tâm A và đi qua O.Chứng minh ∆ tiếp xúc với (S).

Câu hỏi số 8:

Tìm các căn bậc hai của số phức z = \frac{1+9i}{ 1-i}- 5i.