Câu hỏi số 1:

Nêu hoàn cảnh ra đời bài thơ  Tây Tiến của Quang Dũng. 

Câu hỏi số 2:

Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vai trò của nhà trường trong việc truyền thụ kiến thức văn hoá cho học sinh.

Câu hỏi: 47159

Câu hỏi số 3:

Phân tích hình tượng rừng xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành (phần trích trong Ngữ văn 12 , Tập hai, NXB Giáo dục – 2008)