Câu hỏi số 1:

Pôlôni  _{84}^{210}\textrm{Po} phóng xạ theo phương trình: _{84}^{210}\textrm{Po}\rightarrow _{Z}^{A}\textrm{X}+_{82}^{206}\textrm{Pb}  . Hạt X là

  

Câu hỏi: 78877

Câu hỏi số 2:

Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=\frac{0,6}{\pi }H, tụ điện có điện dung C=\frac{10^{-4}}{\pi }F  và công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80W. Giá trị của điện trở thuần R là

Câu hỏi: 78878

Câu hỏi số 3:

Ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng

      

Câu hỏi: 78879

Câu hỏi số 4:

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?

    

Câu hỏi: 78880

Câu hỏi số 5:

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi: 78881

Câu hỏi số 6:

Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g= π2 (m/s2).Chu kì dao động của con lắc là

     

Câu hỏi: 78882

Câu hỏi số 7:

Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng

      

Câu hỏi: 78883

Câu hỏi số 8:

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi: 78884

Câu hỏi số 9:

Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ.

       

Câu hỏi: 78885

Câu hỏi số 10:

Dao động tắt dần

     

Câu hỏi: 78886

Câu hỏi số 11:

Quang điện trở được chế tạo từ

Câu hỏi: 78887

Câu hỏi số 12:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 0,55μm. Hệ vân trên màn có khoảng vân là

    

Câu hỏi: 78888

Câu hỏi số 13:

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điện dung 0,1μF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

Câu hỏi: 78889

Câu hỏi số 14:

Một sóng có chu kì 0,125s thì tần số của sóng này là

     

Câu hỏi: 78890

Câu hỏi số 15:

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là x1 = 4cos(\pi t-\frac{\pi }{6})(cm)  và x2=4cos(\pi t-\frac{\pi }{2})(cm) . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

     

Câu hỏi: 78891

Câu hỏi số 16:

Sóng điện từ

Câu hỏi: 78892

Câu hỏi số 17:

Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u=220\sqrt{2}cos100\pi t(V). Giá trị hiệu dụng của điện áp này là

Câu hỏi: 78893

Câu hỏi số 18:

Hạt nhân bền vững nhất trong các hạt nhân _{92}^{235}\textrm{U} ; _{55}^{137}\textrm{Cs}_{26}^{56}\textrm{Fe}; và _{2}^{4}\textrm{He}  là

Câu hỏi: 78894

Câu hỏi số 19:

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

    

Câu hỏi: 78895

Câu hỏi số 20:

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì

Câu hỏi: 78896

Câu hỏi số 21:

Tia hồng ngoại

       

Câu hỏi: 78897

Câu hỏi số 22:

Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto

Câu hỏi: 78898

Câu hỏi số 23:

Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 50 vòng. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220V. Bỏ qua mọi hao phí. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

       

Câu hỏi: 78899

Câu hỏi số 24:

Công thoát của êlectron khỏi đồng là 6,625.10-19J. Biết hằng số Plăng là 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s. Giới hạn quang điện của đồng là

      

Câu hỏi: 78900

Câu hỏi số 25:

Phát biểu nào sau đây sai?

 

 

Câu hỏi: 78901

Câu hỏi số 26:

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 5cos4πt ( x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 5s, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng

Câu hỏi: 78902

Câu hỏi số 27:

Ban đầu có N0 hạt nhân của một chất phóng xạ. Giả sử sau 4 giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã.Chu kì bán rã của chất đó là

Câu hỏi: 78903

Câu hỏi số 28:

Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, có phương trình sóng là u=6cos(4πt-0,02πx); trong đó u và x tính bằng cm, t tính bằng s. Sóng này có bước sóng là

Câu hỏi: 78904

Câu hỏi số 29:

Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu l bằng

       

Câu hỏi: 78905

Câu hỏi số 30:

Trong hạt nhân nguyên tử _{84}^{210}\textrm{Po}  có

Câu hỏi: 78906

Câu hỏi số 31:

Tại một điểm, đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là

Câu hỏi: 78907

Câu hỏi số 32:

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng 100N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy π2 = 10. Dao động của con lắc có chu kì là

Câu hỏi: 78908

Câu hỏi số 33:

Theo chương trình Chuẩn

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5π (s) và biên độ 2cm. Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn bằng

    

Câu hỏi: 78909

Câu hỏi số 34:

Theo chương trình Chuẩn

Đặt một điện áp xoay chiều u = 100\sqrt{2}cos100\pi t(V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 50Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =\frac{1}{\pi }H  và tụ điện có điện dung C =\frac{2.10^{-4}}{\pi }F . Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là

     

Câu hỏi: 78910

Câu hỏi số 35:

Theo chương trình Chuẩn

Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng truyền trên đây là

Câu hỏi: 78911

Câu hỏi số 36:

Theo chương trình Chuẩn

Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có

Câu hỏi: 78912

Câu hỏi số 37:

Theo chương trình Chuẩn

Trong chân không, bước sóng của một ánh sáng màu lục là

Câu hỏi: 78913

Câu hỏi số 38:

Theo chương trình Chuẩn

Khi một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động mà không có tiêu hao năng lượng thì

 

 

Câu hỏi: 78914

Câu hỏi số 39:

Theo chương trình Chuẩn

Thiên thể không phải là hành tinh trong hệ Mặt Trời là

Câu hỏi: 78915

Câu hỏi số 40:

Theo chương trình Chuẩn

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phôtôn ánh sáng?

Câu hỏi: 78916

Câu hỏi số 41:

chương trình nâng cao

Biểu thức tính chu kì dao động điều hòa của con lắc vật lí là T =2\pi \sqrt{\frac{I}{mgd }}; trong đó: I là momen quán tính của con lắc đối với trục quay D nằm ngang cố định xuyên qua vật, m và g lần lượt là khối lượng của con lắc và gia tốc trọng trường tại nơi đặt con lắc. Đại lượng d trong biểu thức là

    

Câu hỏi: 78918

Câu hỏi số 42:

chương trình nâng cao

Khi đặt hiệu điện thế không đổi 12V vào hai đầu một cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L thì dòng điện qua cuộn dây là dòng điện một chiều có cường độ 0,15A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó là 1A, cảm kháng của cuộn dây bằng

       

Câu hỏi: 78919

Câu hỏi số 43:

chương trình nâng cao

Một bánh xe có momen quán tính 2kg.m 2 đối với trục quay ∆  cố định, quay với tốc độ góc 15rad/s quanh trục ∆  thì động năng quay của bánh xe là

Câu hỏi: 78920

Câu hỏi số 44:

chương trình nâng cao

Theo thuyết tương đối khối lượng của một vật

   

Câu hỏi: 78921

Câu hỏi số 45:

chương trình nâng cao

Momen động lượng có đơn vị là

Câu hỏi: 78922

Câu hỏi số 46:

chương trình nâng cao

Một đĩa tròn, phẳng, mỏng quay đều quanh một trục qua tâm và vuông góc với mặt đĩa. GọiV­A­ và V­B­ lần lượt là tốc độ dài của điểm A ở vành đĩa và của điểm B (thuộc đĩa) ở cách tâm một đoạn bằng nửa bán kính của đĩa. Biểu thức liên hệ giữa V­A ­ và V­B­ là

   

Câu hỏi: 78923

Câu hỏi số 47:

chương trình nâng cao

Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Năng lượng nghỉ của 2gam một chất bất kì bằng

Câu hỏi: 78924

Câu hỏi số 48:

chương trình nâng cao

Đối với sóng âm, hiệu ứng Đốp – ple là hiện tượng

       

Câu hỏi: 78925