Câu hỏi số 1:

Ở mặt nước, có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u_{A}=u_{B} = 2cos20πt(mm). Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động là 

Câu hỏi: 81703

Câu hỏi số 2:

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x =10cos10πt(cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy \pi ^{2} =10. Cơ năng của con lắc bằng

 

Câu hỏi: 81705

Câu hỏi số 3:

Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là

Câu hỏi: 81706

Câu hỏi số 4:

Khi một hạt nhân _{92}^{235}\textrm{U} bị phân hạch thì toả ra năng lượng 200 MeV. Cho số A-vô-ga-đrô N_{A}=6,02.10^{23}mol^{-1}  Nếu 1 g _{92}^{235}\textrm{U} bị phân hạch hoàn toàn thì năng lượng toả ra xấp xỉ bằng 

Câu hỏi: 81709

Câu hỏi số 5:

Đặt điện áp  u=U_{0}cos(100\pi t-\frac{\pi }{6})(V)vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i=I_{0}cos(100\pi t+\frac{\pi }{6})(A). Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 

Câu hỏi: 81710

Câu hỏi số 6:

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g và lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4 cm. Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là

Câu hỏi: 81711

Câu hỏi số 7:

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x_{1}=A_{1}cos\omega t và x_{2}=A_{2}cos(\omega t+\frac{\pi }{2}) . Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

Câu hỏi: 81712

Câu hỏi số 8:

Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N_{1} và N_{2} . Biết N_{1} =10N_{2}. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều u=U_{0}cos\omega t thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

Câu hỏi: 81713

Câu hỏi số 9:

Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ  λ. Ở thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân. Số hạt nhân đã bị phân rã sau thời gian t là

Câu hỏi: 81714

Câu hỏi số 10:

Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì

 

Câu hỏi: 81715

Câu hỏi số 11:

Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, phôtôn ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đơn sắc đó có

Câu hỏi: 81716

Câu hỏi số 12:

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u = 5cos(6  πt−πx)(cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

 

Câu hỏi: 81717

Câu hỏi số 13:

Đặt điện áp xoay chiều u = Uocos100 πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100 W, tụ điện có điện dung \frac{10^{-4}}{\pi }F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Để điện áp hai đầu điện trở trễ pha \frac{\pi }{4}so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB thì độ tự cảm của cuộn cảm bằng

Câu hỏi: 81719

Câu hỏi số 14:

Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử  _{30}^{67}\textrm{Zn}  lần lượt là

Câu hỏi: 81720

Câu hỏi số 15:

Trong nguyên tử hiđrô, với ro là bán kính Bo thì bán kính quỹ đạo dừng của êlectron không thể là

 

Câu hỏi: 81722

Câu hỏi số 16:

Đặt điện áp xoay chiều u =200\sqrt{2}cos100πt(V) vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 100 Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện là u_{C}=100\sqrt{2}(cos100\pi t-\frac{\pi }{2})(V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

Câu hỏi: 81724

Câu hỏi số 17:

Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm  \frac{1}{\pi }mHvà tụ điện có điện dung \frac{4}{\pi }nF. Tần số dao động riêng của mạch là

Câu hỏi: 81726

Câu hỏi số 18:

Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

Câu hỏi: 81727

Câu hỏi số 19:

Tia X có cùng bản chất với

Câu hỏi: 81729

Câu hỏi số 20:

Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao thì không phát ra quang phổ liên tục?

Câu hỏi: 81731

Câu hỏi số 21:

 Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có 

Câu hỏi: 81732

Câu hỏi số 22:

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn

Câu hỏi: 81733

Câu hỏi số 23:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện?

Câu hỏi: 81734

Câu hỏi số 24:

Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu hỏi: 81736

Câu hỏi số 25:

Cho khối lượng của hạt prôtôn; nơtron và hạt nhân đơteri  _{1}^{2}\textrm{D} lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u và 2,0136 u. Biết 1u = 931,5MeV/c^{2}. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đơteri _{1}^{2}\textrm{D} là

Câu hỏi: 81737

Câu hỏi số 26:

 

 Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hòa với chu kì 2 s, con lắc đơn có chiều dài 2ℓ dao động điều hòa với chu kì là

Câu hỏi: 81739

Câu hỏi số 27:

Hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng

Câu hỏi: 81740

Câu hỏi số 28:

Biết công thoát của êlectron khỏi một kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

Câu hỏi: 81741

Câu hỏi số 29:

Rôto của máy phát điện xoay chiều một pha là nam châm có bốn cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Khi rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút thì suất điện động do máy tạo ra có tần số là

Câu hỏi: 81743

Câu hỏi số 30:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 5 ở hai phía của vân sáng trung tâm là

Câu hỏi: 81744

Câu hỏi số 31:

Có bốn bức xạ: ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X và tia  \gamma. Các bức xạ này được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là:

Câu hỏi: 81746

Câu hỏi số 32:

Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos100  πt (A). Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là

Câu hỏi: 81747

Câu hỏi số 33:

Theo chương trình Chuẩn

Ban đầu có No hạt nhân của một đồng vị phóng xạ. Sau 9 giờ kể từ thời điểm ban đầu, có 87,5% số hạt nhân của đồng vị này đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị này là

Câu hỏi: 81749

Câu hỏi số 34:

Theo chương trình Chuẩn

Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4  μm. Mỗi phôtôn của ánh sáng này mang năng lượng xấp xỉ bằng

Câu hỏi: 81750

Câu hỏi số 35:

Theo chương trình Chuẩn

Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình Quãng   đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là x= 10cos 2π t (cm)

Câu hỏi: 81751

Câu hỏi số 36:

Theo chương trình Chuẩn

Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này

Câu hỏi: 81752

Câu hỏi số 37:

Theo chương trình Chuẩn

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Điện tích của một bản tụ điện

Câu hỏi: 81753

Câu hỏi số 38:

Theo chương trình Chuẩn

Cho các chất sau: không khí ở  0^{\circ}C  không khí ở  25^{\circ}C, nước và sắt. Sóng âm truyền nhanh nhất trong

Câu hỏi: 81754

Câu hỏi số 39:

Theo chương trình Chuẩn

Đặt điện áp u=100cos100πt (V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm   \frac{1}{2\pi }H. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

Câu hỏi: 81755

Câu hỏi số 40:

Theo chương trình Chuẩn

Hạt nào là hạt sơ cấp trong các hạt sau: nơtrinô ( ν), ion Na^{+}, hạt nhân _{6}^{12}\textrm{C} , nguyên tử heli?A. Nguyên tử heli. B. Nơtrinô (ν). C. Hạt nhân 126 C . D. Ion Na+.

Câu hỏi: 81756

Câu hỏi số 41:

chương trình Nâng cao Chiếu bức xạ có bước sóng 0,18 μm vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện là 0,30 μm. Vận tốc ban đầu cực đại của quang êlectron là

Câu hỏi: 81757

Câu hỏi số 42:

chương trình nâng cao

Theo thuyết tương đối, giữa năng lượng toàn phần E và khối lượng m của một vật có liên hệ là:

Câu hỏi: 81758

Câu hỏi số 43:

chương trình nâng cao

Một vật rắn quay đều quanh trục cố định Δ với tốc độ góc 20 rad/s. Biết momen quán tính của vật rắn đối với trục Δ là 3 kg.m^{2}. Động năng quay của vật rắn là

Câu hỏi: 81759

Câu hỏi số 44:

chương trình nâng cao

Một cánh quạt trần quay đều quanh trục cố định của nó với tốc độ góc 10 rad/s. Tốc độ dài của một điểm ở cánh quạt cách trục quay 75 cm là

Câu hỏi: 81760

Câu hỏi số 45:

chương trình nâng cao

Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có độ phóng xạ là H o. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời gian 5T kể từ thời điểm ban đầu, độ phóng xạ của mẫu phóng xạ này là

Câu hỏi: 81761

Câu hỏi số 46:

chương trình nâng cao 

Một vật rắn quay biến đổi đều quanh một trục cố định xuyên qua vật. Xét điểm M xác định trên vật và không nằm trên trục quay, đại lượng nào của điểm M có độ lớn   không thay đổi?

Câu hỏi: 81762

Câu hỏi số 47:

chương trình nâng cao

Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô, dãy Pa-sen gồm

Câu hỏi: 81763

Câu hỏi số 48:

chương trình nâng cao

Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh trục cố định từ trạng thái nghỉ. Trong 6 giây đầu, vật quay được một góc 72 rad. Gia tốc góc của vật có độ lớn bằng

Câu hỏi: 81764