Câu hỏi số 1:

Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

 

Câu hỏi: 81602

Câu hỏi số 2:

Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động điều hoà cùng pha theo phương thẳng đứng. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Trên mặt nước, trong vùng giao thoa, phần tử tại M dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn truyền tới M bằng

Câu hỏi: 81603

Câu hỏi số 3:

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 20 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Con lắc dao động điều hoà với tần số 1,59 Hz. Giá trị của m là

Câu hỏi: 81604

Câu hỏi số 4:

Ba ánh sáng đơn sắc tím, vàng, đỏ truyền trong nước với tốc độ lần lượt là   v_{t},v_{v},v_{d}. Hệ thức đúng là

Câu hỏi: 81605

Câu hỏi số 5:

Khi nói về quá trình lan truyền của sóng điện từ, phát biểu nào sau đây  sai?

 

Câu hỏi: 81606

Câu hỏi số 6:

Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có biên độ là A1 và A2. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên có giá trị lớn nhất bằng

Câu hỏi: 81607

Câu hỏi số 7:

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos ωt vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Tổng trở của đoạn mạch là

Câu hỏi: 81608

Câu hỏi số 8:

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây  sai? 

Câu hỏi: 81609

Câu hỏi số 9:

Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2. Hệ thức đúng là

Câu hỏi: 81610

Câu hỏi số 10:

Đặt điện áp u = U0cos100 ωt (Uo không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 50 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,318 H và tụ điện có điện dung thay đổi được. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện tới giá trị bằng

Câu hỏi: 81611

Câu hỏi số 11:

Sóng âm không truyền được trong

Câu hỏi: 81612

Câu hỏi số 12:

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f thay đổi được vào hai đầu một cuộn cảm thuần. Khi tần số là 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm bằng 3A. Khi tần số là 60 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm bằng

Câu hỏi: 81614

Câu hỏi số 13:

Cho phản ứng hạt nhân: _{84}^{210}\textrm{Po}\rightarrow X+_{82}^{206}\textrm{Pb} . Hạt X là

Câu hỏi: 81615

Câu hỏi số 14:

Đồng vị X là một chất phóng xạ, có chu kì bán rã T. Ban đầu có một mẫu chất X nguyên chất, hỏi sau bao lâu số hạt nhân đã phân rã bằng một nửa số hạt nhân X còn lại?

Câu hỏi: 81616

Câu hỏi số 15:

Đặt điện áp u=120\sqrt{2}cos100\pi t(V)  vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 150 Ω, tụ điện có điện dung\frac{200}{\pi } µF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm  \frac{2}{\pi }H. Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

Câu hỏi: 81617

Câu hỏi số 16:

 

 Công thoát êlectron của một kim loại là 3,74 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó bằng 

Câu hỏi: 81618

Câu hỏi số 17:

Hạt nhân côban _{27}^{60}\textrm{Co} có

Câu hỏi: 81619

Câu hỏi số 18:

Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng 

Câu hỏi: 81620

Câu hỏi số 19:

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, dài 60 cm, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 3 bụng sóng, tần số sóng là 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu hỏi: 81621

Câu hỏi số 20:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm, khoảng vân trên màn là 1 mm. Nếu tịnh tiến màn ra xa mặt phẳng chứa hai khe thêm 50 cm thì khoảng vân trên màn lúc này là 1,25 mm. Giá trị của λ là

 

Câu hỏi: 81622

Câu hỏi số 21:

Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì 

Câu hỏi: 81623

Câu hỏi số 22:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,50 µm, khoảng cách giữa hai khe là 3 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn là

Câu hỏi: 81624

Câu hỏi số 23:

Tia hồng ngoại

Câu hỏi: 81625

Câu hỏi số 24:

Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thống ba dòng điện xoay chiều, gây bởi ba suất điện động xoay chiều có cùng biên độ, cùng tần số nhưng lệch pha nhau từng đôi một là

Câu hỏi: 81628

Câu hỏi số 25:

Một sóng hình sin có tần số 450 Hz, lan truyền với tốc độ 360 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà các phần tử môi trường tại hai điểm đó dao động ngược pha nhau là

Câu hỏi: 81629

Câu hỏi số 26:

Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của êlectron trên quỹ đạo K là r_{0}.Bán kính quỹ đạo dừng của êlectron trên quỹ đạo N là

Câu hỏi: 81630

Câu hỏi số 27:

Tại cùng một nơi trên mặt đất, nếu tần số dao động điều hoà của con lắc đơn chiều dài ℓ là f thì tần số dao động điều hoà của con lắc đơn chiều dài 4ℓ là

Câu hỏi: 81632

Câu hỏi số 28:

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm   10^{-4}  H và tụ điện có điện dung C. Biết tần số dao động riêng của mạch là 100 kHz. Lấy \pi ^{2} =10. Giá trị của C là 

Câu hỏi: 81637

Câu hỏi số 29:

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và giữa hai đầu

tụ điện lần lượt là 100\sqrt{3} V và 100 V. Hệ số công suất của đoạn mạch là

Câu hỏi: 81640

Câu hỏi số 30:

Một vật nhỏ dao động điều hoà trên trục Ox. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở li độ x = 2cm, vật có động năng gấp 3 lần thế năng. Biên độ dao động của vật là

Câu hỏi: 81642

Câu hỏi số 31:

Suất điện động cảm ứng do một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức

e=220\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{3}) (V)(t tính bằng s). Chu kì của suất điện động này là

Câu hỏi: 81646

Câu hỏi số 32:

Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong các đại lượng sau của chất điểm: biên độ, vận tốc, gia tốc, động năng thì đại lượng không thay đổi theo thời gian là

Câu hỏi: 81647

Câu hỏi số 33:

Theo chương trình Chuẩn

Khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu hỏi: 81648

Câu hỏi số 34:

Theo chương trình Chuẩn

Hạt nhân urani _{92}^{235}\textrm{U} có năng lượng liên kết riêng là 7,6 MeV/nuclôn. Độ hụt khối của hạt nhân _{92}^{235}\textrm{U} là

Câu hỏi: 81650

Câu hỏi số 35:

Theo chương trình Chuẩn

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1 m. Trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân sáng trung tâm

Câu hỏi: 81651

Câu hỏi số 36:

Theo chương trình Chuẩn

Khi nói về dao động điện từ trong một mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai? 

Câu hỏi: 81652

Câu hỏi số 37:

Theo chương trình Chuẩn

Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch có biểu thức  i=5\sqrt{2}cos100\pi t(A) (t tính bằng s). Cường độ dòng điện tức thời tại thời điểm t = 2012 s    là

Câu hỏi: 81655

Câu hỏi số 38:

Theo chương trình Chuẩn

Một sóng cơ có tần số 50 Hz lan truyền trong môi trường với tốc độ 100 m/s. Bước sóng của sóng là

Câu hỏi: 81657

Câu hỏi số 39:

Theo chương trình Chuẩn

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây  sai?

Câu hỏi: 81659

Câu hỏi số 40:

Theo chương trình Chuẩn

Gia tốc của một chất điểm dao động điều hoà biến thiên

Câu hỏi: 81662

Câu hỏi số 41:

chương trình nâng cao

Công thoát êlectron của một kim loại là  3,6.10^{-19}J Chiếu chùm bức xạ có bước sóng 0,30 mµ vào kim loại trên. Vận tốc ban đầu cực đại của các quang êlectron là

Câu hỏi: 81671

Câu hỏi số 42:

chương trình nâng cao

Từ trạng thái nghỉ, một vật rắn bắt đầu quay nhanh dần đều quanh một trục cố định. Sau 2 s đầu tiên, tốc độ góc của vật đạt 60 rad/s. Gia tốc góc của vật có độ lớn là

Câu hỏi: 81674

Câu hỏi số 43:

chương trình nâng cao

Một vật rắn quay đều quanh một trục cố định với tốc độ góc ω. Một điểm trên vật rắn cách trục quay một khoảng R (R ≠ 0) có tốc độ dài là

Câu hỏi: 81687

Câu hỏi số 44:

chương trình nâng cao

Một vật rắn quay đều quanh một trục cố định với chu kì 2 s. Biết momen quán tính của vật đối với trục quay đó là 0,06 kg.m2. Động năng quay của vật bằng

Câu hỏi: 81689

Câu hỏi số 45:

chương trình nâng cao

Theo thuyết tương đối, khối lượng tương đối tính của một vật có khối lượng nghỉ m0 chuyển động với tốc độ v là

Câu hỏi: 81692

Câu hỏi số 46:

chương trình nâng cao

Đồng vị phóng xạ pôlôni _{84}^{210}\textrm{Po} có chu kì bán rã 138 ngày. Lúc t = 0, một mẫu chất _{84}^{210}\textrm{Po} có độ phóng xạ là 2 Ci. Ở thời điểm t = 276 ngày thì độ phóng xạ của mẫu chất đó là

Câu hỏi: 81694

Câu hỏi số 47:

chương trình nâng cao

Một vật nhỏ dao động điều hoà trên trục Ox với tần số góc ω. Ở li độ x, vật có gia tốc là

Câu hỏi: 81696

Câu hỏi số 48:

chương trình nâng cao

Một đĩa tròn quay quanh một trục cố định. Khi tốc độ góc của đĩa là ω thì độ lớn momen động lượng của đĩa đối với trục quay là L. Nếu tốc độ góc của đĩa là\frac{\omega }{3}  thì độ lớn momen động lượng của đĩa đối với trục quay bằng

Câu hỏi: 81698